Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom

Statut Stowarzyszenia

 

STATUT 

STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO

POMAGAMY DZIECIOM

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.        Stowarzyszenie  Sportowe Pomagamy Dzieciom  zwane  w  dalszej  części  statutu

      Stowarzyszeniem  jest  stowarzyszeniem  zarejestrowanym  i  z  tego  tytułu posiada

      osobowość prawną.

2.  Siedziba stowarzyszenia mieści się przy ulicy Barwickiej 1c / 9 w Szczecinku.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj.

2.Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie
z obowiązującymi na danym terenie przepisami prawa.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 22 stycznia 2010r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 28 poz. 146), ustawy z dnia 13 czerwca 2001 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2001 nr 60 poz. 610), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.z 2010r. nr 127 poz. 857) oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną członków. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników i korzystać z pomocy wolontariuszy.

Rozdział II

 

Cele i środki działania

§ 6

 

1.Cele  Stowarzyszenia: 

 - wspieranie rozwoju dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, niewydolnych wychowawczo i opiekuńczo;

 

- aktywizacja rozwoju dzieci i młodzieży poprzez sport i kulturę;              

 

·         krzewienie trzeźwości i abstynencji wśród dzieci poprzez czynny wypoczynek – sport i rekreację

 

·         kształtowanie  odpowiednich form spędzania wolnego czasu

 

·         upowszechnianie kultury fizycznej

 

·          rozwijanie zainteresowań, aktywny wypoczynek

·         wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej,

·         aktywny udział we wszelkich imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie miasta Szczecinka

·         planowanie i organizowanie działań rekreacyjno - sportowych, kulturalnych

 

·         wzmacnianie poczucia własnej wartości,

 

·          wskazanie prawidłowych wzorców zachowań,

 

·         kształtowanie poczucia odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji za własne czyny, zachowania,

 

·         ukazanie prawidłowych relacji w rodzinie,

 

·         nauka zachowań asertywnych,

 

·         kompleksowe działanie w zakresie rozpoznawania i usuwania przyczyn trudności

 

                  i niepowodzeń dzieci w nauce,

 

·         ukazanie skutków nadużywania alkoholu: zmian w organizmie, wpływu na stosunki  międzyludzkie i zachowanie więzi rodzinnych,

 

·         prowadzenie profilaktyki przeciwdziałającej patologiom społecznym wśród dzieci poprzez realizację programów profilaktycznych,

·         prowadzenie poradnictwa i zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie.

 

 

2.Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

·         prowadzenie świetlicy środowiskowo – terapeutycznej;

 

·         opiekę nad dziećmi po zajęciach szkolnych, a także w czasie wakacji i ferii zimowych,

 

·         propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnorodnych dyscyplin sportowych

 

·         udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych w mieście Szczecinku

 

·         prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, z oligofrenopedagogiki oraz kinezjologii edukacyjnej

 

·         prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych

 

·         organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych (m.in. zabawy karnawałowej, festynu sportowego dla dzieci i ich rodziców z okazji Dnia Dziecka)

 

W imprezach organizowanych dla dzieci ze świetlicy środowiskowo – terapeutycznej „Koniczynka” mogą brać udział dzieci członków Stowarzyszenia.

 

·         nawiązanie współpracy z OSiR, Aqua – Tur Sp. z o.o., SZLOT;

·         w dni wolne od nauki organizowanie biwaków, wycieczek rowerowych, wycieczek turystyczno – krajoznawczych

·         organizowanie kolonii i obozów letnich

·         dożywianie dzieci

·         fachową pomoc dzieciom w nauce i odrabianiu lekcji.

 

§7

 

Stowarzyszenie może  realizować  swoje  zadania  statutowe  we  współdziałaniu  z  władzami

samorządowymi i sportowymi oraz innymi organizacjami i podmiotami o zbliżonych celach działalności.

 


Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) Członków zwyczajnych

2) Członków wspierających

3) Członków honorowych.

§ 10

Członkami zwyczajnymi mogą być:

Osoby  fizyczne  posiadające  pełną zdolność  do  czynności  prawnych  i  nie

pozbawione  praw  publicznych,  posiadające  obywatelstwo polskie  oraz

akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia

§ 11

Każdy Członek Zwyczajny Stowarzyszenia powinien złożyć deklarację członkowską na piśmie.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

1) Uczestnictwa  w  Walnych  Zebraniach  Stowarzyszenia  z  biernym  i  czynnym

    prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy –

    Prawo o stowarzyszeniach

 

2) Wspierania wszystkich inicjatyw podejmowanych na rzecz dzieci ze Świetlicy    

    Środowiskowo – Terapeutycznej „Koniczynka”

3) Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia

 

4) Uczestnictwa  w  zawodach  i imprezach  sportowych, rekreacyjnych  organizowanych   

    przez Stowarzyszenie

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

1) Aktywnego uczestniczenia w życiu i działalności Stowarzyszenia

     (w miarę swoich możliwości)

2) Realizowania i propagowania celów Stowarzyszenia

3) Stosowania  się do postanowień Statutu,  regulaminów  i  uchwał  władz

    Stowarzyszenia

4) Godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

5). Regularnego opłacania składek

§ 13

Członkami  wspierającymi  Stowarzyszenie mogą być  osoby  fizyczne  lub prawne

zainteresowane  działalnością Stowarzyszenia  oraz  popierające  jego  cele,  które

zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

§ 14

1. Członkowie  wspierający  mają prawo brać  udział  –  z  głosem  doradczym  –

     w statutowych władzach Stowarzyszenia.

2. Członkowie  wspierający  są zobowiązani  do  regularnego  wywiązywania  się

     z  deklarowanych  świadczeń oraz  przestrzegania  w  określonym  zakresie  Statutu,

     regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkami  honorowymi mogą być  osoby  fizyczne,  które wniosły  wybitny  wkład

w  rozwój idei  Stowarzyszenia  lub w  inny  szczególny  sposób wniosły  zasługi  dla

Stowarzyszenia.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków,

na wniosek Prezesa Stowarzyszenia.

3. Członkowie  honorowi   mają prawo brać  udział  –  z  głosem  doradczym   –

w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 16

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) Dobrowolnej  rezygnacji  z  przynależności  do  Stowarzyszenia,  zgłoszonej  na

piśmie Prezesowi Stowarzyszenia.

2) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

3) Skreślenia z listy członków

4) Rozwiązania się Stowarzyszenia.

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd Stowarzyszenia

3) Komisja Rewizyjna

§ 18

1. Kadencja wszystkich władz  Stowarzyszenia  trwa  4  lata,  a  ich wybór  odbywa  się

    w  głosowaniu  jawnym,  bezwzględną większością głosów

2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Ukonstytuowanie  nowo  wybranych  władz  następuje  nie  później  niż w  ciągu

    miesiąca od dnia wyboru.

4. Jeżeli inne  przepisy  Statutu nie  stanowią inaczej  uchwały  władz  Stowarzyszenia

    zapadają zwykłą większością głosów w  obecności  co  najmniej  połowy  ogólnej

    liczby  uprawnionych do głosowania  (kworum).  Zgromadzeni  mogą uchwalić

    głosowanie  tajne.  W  przypadku  równej liczby  rozstrzyga  głos Prezesa Stowarzyszenia.

 

§ 19

Prezes Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

1) Badania  i  rozpatrywania wniosków,  próśb  i  zażaleń członków  Stowarzyszenia

    oraz  do  informowania  zainteresowanych o sposobie  załatwiania  zgłoszonych

    spraw

2) Systematycznego  informowania członków  Stowarzyszenia  o podjętych

     uchwałach   i aktualnych dokumentach normatywno – prawnych dotyczących

     Stowarzyszenia i jego członków.

3) Na bieżąco informowania o sprawach dotyczących działalności Świetlicy Środowiskowo –

     Terapeutycznej „Koniczynka”

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym  Zebraniu  Członków  biorą udział  z  głosem  stanowiącym  członkowie

    zwyczajni,  a  z głosem  doradczym  członkowie wspierający,  honorowi i  zaproszeni

    goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad  Prezes Stowarzyszenia powiadamia członków co

    najmniej na14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków  zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 21

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo

    – wyborcze w terminie określonym w § 17 ust.1

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez  siebie  regulaminu

     obrad.

4. Obradami  Walnego  Zebrania  kieruje przewodniczący, członkowie.

5. Każde zebranie jest protokołowane.

6. Nadzwyczajne Walne  Zebranie  Członków  może  odbywać  się w  każdym  czasie,

w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) Z inicjatywy Prezesa

2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej

3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne Walne  Zebrania  Członków  zwoływane  jest  w  ciągu 6  tygodni  od

daty zgłoszenia wniosku  i obraduje wyłącznie nad zagadnieniami, dla  rozpatrzenia

których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) Uchwalanie  programów  sportowej,  organizacyjnej działalności

    Stowarzyszenia oraz Świetlicy Terapeutyczno – środowiskowej „Koniczynka”

2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Prezesa i Komisji Rewizyjnej

3) Ocena  działalności  Stowarzyszenia  i jego  władz  oraz  podejmowanie  uchwał

     w tych sprawach, a także rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie

     absolutorium ustępującemu Prezesowi

4) Uchwalanie zmian statutu

 

5) Uchwalanie  w  razie  potrzeby  regulaminów określających  szczegółowo działalność   

  Stowarzyszenia)

6) Wybieranie  i  odwoływanie  władz  Stowarzyszenia,  to  jest  Prezesa Stowarzyszenie i  Komisji  Rewizyjnej

 

7) Rozpatrywanie  wniosków  i  postulatów  zgłoszonych przez  członków                                         

Stowarzyszenia lub Zarząd Stowarzyszenia

8) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego

 

9)Uchwalanie budżetu                   

10) upoważnienie Prezesa Stowarzyszenia do ustalenia wysokości składek członkowskich

11) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

 

12) Podejmowanie  uchwały  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia 


 

ZARZĄD-PREZES STOWARZYSZENIA

§ 23

1. Zarząd Stowarzyszenia jest  najwyższą władzą Stowarzyszenia  w  okresie  pomiędzy  Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swą pracę przed nim.

2. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem  działalności  Stowarzyszenia  zgodnie  z  uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje je na zewnątrz.

3. W skład zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes oraz jeden członek Zarządu.

4. Prezes Stowarzyszenia organizuje posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż raz na

kwartał.

5. W posiedzeniu Zarządu biorą udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem

doradczym oraz zaproszeni goście.

6. Zarząd Stowarzyszenia może  zatrudnić księgową do prowadzenia rachunkowości

Stowarzyszenia, z uwzględnieniem rachunkowości świetlicy

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu należą:

1. realizacja celów Stowarzyszenia,

2. określanie szczegółowych kierunków działania

3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

6. przyjmowanie i skreślanie członków,

7. ustalanie wysokości składek członkowskich,

8. do podejmowania decyzji wiążących, reprezentowania Stowarzyszenia w kontaktach z innymi organizacjami społecznymi i sportowymi, instytucjami oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

 

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisja  Rewizyjna  składa  się z  3  członków,  w  tym:  Przewodniczącego,  jego

    Zastępcy oraz Sekretarza.

3. Komisja  wybiera  na  swym  pierwszym  posiedzeniu  Przewodniczącego,  Zastępcę

   i Sekretarza Komisji.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak

   niż dwa razy do roku.

 

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrolowanie co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności

    z  przepisami  prawa całokształtu działalności  z  uwzględnieniem  działalności Świetlicy

Środowiskowo – Terapeutycznej „Koniczynka”

2) Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń

z przeprowadzonej kontroli i lustracji, żądanie wyjaśnień

3) Wydawanie  zaleceń pokontrolnych  w  przypadku  stwierdzenia  uchybień

w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia

4) Przedstawianie  sprawozdań ze  swojej  działalności  Walnemu  Zebraniu

Członków

5) Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę

udzielenia) absolutorium Prezesowi Stowarzyszenia

6) Składanie  zastrzeżeń w  stosunku do projektowanych uchwał,  postanowień

i przedsięwzięć Prezesa, jeśli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one

lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia

7) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie

stwierdzenia  nie wywiązywania się przez Prezesa z  jego  statutowych obowiązków.

§ 27

1. Przewodniczący  lub  członkowie  Komisji  Rewizyjnej  mają prawo brać  udział,

z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani

pozostawać  z  nimi  w  stosunku pokrewieństwa,  powinowactwa  lub podległości

z tytułu zatrudnienia.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo z winy umyślnej

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji

 

wynagrodzenia 

5. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą pełnić  innych  funkcji  we  władzach

Stowarzyszenia.

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

7. Członek Komisji Rewizyjnej może być  zawieszony w  czynnościach  lub odwołany

z  jej  składu  jeżeli  nie  wykonuje  przyjętych obowiązków,  działa  niezgodnie

ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej

podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów.

9) Odwołany  lub  zawieszony  członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać  się do

Walnego Zebrania Członków w  terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu

lub zawieszeniu.

Rozdział V

 

Majątek Stowarzyszenia

§ 28

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek, o którym mowa w ust. 1 może być przeznaczony wyłącznie do  realizacji

celów statutowych.

3. Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

 

§ 29

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) Darowizny

2) Dochody  z  nieruchomości i  ruchomości  będących w użytkowaniu Stowarzyszenia

4) Korzyści z ofiarności publicznej

5) Dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny

 

6) Wpływy z działalności statutowej                                    

7) inne dotacje dopuszczalne przepisami prawa

8) składki członkowskie

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane

wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia.. Wpłaty gotówkowe winny być, przy

uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto..

3. Dla  ważności  oświadczenia  woli,  pism  i  dokumentów dotyczących Stowarzyszenia i jego działalności wymagany jest jeden podpis – Prezesa Stowarzyszenia lub Wiceprezesa.

Rozdział VI

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

1. Uchwalenie  Statutu  lub  jego  zmiana  oraz  podjęcie  uchwały  o  rozwiązaniu

Stowarzyszenia  przez  Walne  Zebranie  Członków  wymaga  kwalifikowanej

większości  2/3  głosów,  przy  obecności  co najmniej  1/2 uprawnionych do

głosowania.

2. Uchwalenie  Statutu  lub  jego  zmiana  oraz  rozwiązanie  Stowarzyszenia mogą być

przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy  sprawy  te

 

zostały  umieszczone  w  porządku obrad  Walnego  Zebrania  Członków. 

3. Uchwalenie Statutu  lub uchwała o  jego  zmianie wywiera  skutki prawne od  chwili

jej podjęcia.

4. Podejmując  uchwałę o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  Walne  Zebranie  Członków

określa  sposób przeprowadzenia  likwidacji  oraz  przeznaczeniu  majątku

Stowarzyszenia.

5. W  sprawach dotyczących  rozwiązania  i likwidacji  Stowarzyszenia,  nie

uregulowanych      w  statucie, mają odpowiednie  zastosowanie przepisy ustawy –

Prawo o stowarzyszeniach.

 

Szczecinek, dn. 8 stycznia 2011