Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom

Regulamin Świetlicy

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY  

 

ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ 

„Koniczynka”


Na podstawie  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Szczecinek 2013

 

                                                                         §1

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

                                                                       

 1. Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „Koniczynka” zwana dalej „Świetlicą” jest placówką opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego.
 2. Świetlica funkcjonuje w budynku wynajmowanym od szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Białogardzkiej 1 w Szczecinku.
 3. Świetlica jest prowadzona przez Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom.
 4. Głównym celem Świetlicy jest wspieranie rodziny w prawidłowym wypełnianiu jej podstawowych funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

 

 

§ 2.

 

 

CEL  I  ZADANIA ŚWIETLICY

                                                       

1. W Świetlicy realizowane są wychowawcze formy, zasady i metody pracy, których celem jest kompensowanie niedoborów psychospołecznych wychowanków i aktywizowanie ich do samodzielnych działań.

2. Cele szczegółowe:

- zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie wolnym od zajęć  szkolnych

- prowadzenie zajęć edukacyjnych, profilaktycznych i prozdrowotnych

- socjoterapia

- zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

- wspieranie w nauce szkolnej; pomoc w odrabianiu prac domowych

- prowadzenie zajęć wyrównawczych – dostosowanych do wymogów programowych w szkołach

- współpraca ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym dziecka

- współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującym na rzecz dziecka i rodziny

- rozwój zainteresowań

- wdrożenie do przestrzegania norm i zasad współżycia w grupie

- wdrażanie do pomocy młodszym, słabszym

- pomoc dzieciom w tworzeniu sobie bezpiecznego środowiska

- budowanie własnej wartości u dzieci, młodzieży

- nauczenie dzieci i młodzieży spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem jego predyspozycji, umiejętności, zainteresowań

- propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnego rodzaju dyscyplin sportowych i zachęta do ich uprawiania.

 

3. W Świetlicy preferowana jest zarówno praca grupowa z dziećmi, jak i indywidualna oraz praca z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka.

 

4. Młodzież uczestnicząca w zajęciach świetlicowych jest przygotowywana do pomocy młodszym kolegom, koleżankom.

5. W świetlicy mogą funkcjonować trzy grupy wiekowe

- dzieci młodsze (5 – 9 lat)

- dzieci starsze ( 10-13 lat)

- młodzież (13 – 17 lat)

 

6.  Metody pracy z podopiecznymi Świetlicy „Koniczynka”

·         Zapewnianie wychowankom pomocy psychopedagogicznej. Konstruowane są diagnozy i prognozy rozwojowe dzieci, młodzieży oraz narzędzia reedukacji i terapeutycznego nadrabiania deficytów. Różnicowanie postępowania wychowawczego uwzględnia poziom niedojrzałości społecznej wychowanków. Zaspokajane są potrzeby dzieci podstawowe i psychiczne, w tym potrzeba bezpieczeństwa i przynależności. Prowadzone liczne rozmowy indywidualne umożliwiają każdemu dziecku sygnalizowanie swoich problemów.

·         Reedukacja postaw wychowanków . Kadra stymuluje pozytywne zachowania wychowanków w sferze promocji zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej.

·         Włączanie użytkowników świetlicy w ogólny system społeczny. Propagowane są akceptowane społecznie kontakty środowiskowe rozwijające dzieci osobowościowo i społecznie. Przykładem może być angażowanie się wychowanków w formy podziękowań na rzecz sponsorów i darczyńców za pomoc finansową, materialną przekazywaną na rzecz Świetlicy (np. wykonanie stroików, pisanie podziękowań, pomoc przy organizacji koncertów charytatywnych).

·         Wychowanie prospołeczne. Wychowankowie uczą się roli współgospodarza swego nowego domu. Prowadzona jest nauka współdziałania dzieci w planowaniu i realizacji zajęć np. wykonywania wystroju Świetlicy, organizowania gier i zabaw, wycieczek. Udział w corocznej akcji Pola Nadziei. Wspólne przygotowywanie posiłków.

·         Rozwijanie zainteresowania uczestników Świetlicy światem współczesnym. Pobudzane są zainteresowania kulturalno – społeczne dzieci, zachęcanych do czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze. Tworzone są możliwości rozwijania indywidualnego potencjału twórczego.

·         Oddziaływanie przez kadrę dobrym przykładem wpływu osobistego. Motywowanie wychowanków do samorozwoju następuje dzięki partnerskiej postawie wychowawców, wykazywaniu cierpliwości i wytrwałości w nawiązywaniu kontaktów z wychowankami, bezwarunkowym akceptowaniu podopiecznych, indywidualizacji i konsekwencji postępowania.

·         Nauka zdrowego współzawodnictwa. Dzieje się to poprzez udział w różnego

                   rodzaju konkursach, zawodach.

·         Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Dzieci poznają różnego rodzaju dyscypliny sportu i angażują się w ich czynne uprawianie.

·         Obniżanie u dzieci poziomu negatywizmu szkolnego.  Zapewniana jest nauka z „ludzką twarzą” poprzez udzielanie życzliwego wsparcia w odrabianiu zadań i przedstawianie dzieciom elementów kinezjologii edukacyjnej, tworzenie sytuacji, w których odnoszą choćby małe sukcesy.

·         Organizowanie samorządnej działalności wychowanków. Wdrażane są zasady grupowe i tworzony dziecięcy samorząd odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie zespołu oraz za samodzielne dostrzeganie, artykułowanie i rozwiązywanie swoich problemów przez uczestników Świetlicy.

·         Dążenie do modelu pracy opartego na współpartnerstwie. Zwoływane są „kręgi spotkań grupowych” z udziałem kadry, podczas których dzieci wspólnie omawiają rozmaite wydarzenia, oceniają swoje postępowania, wyrażają swoje opinie.

·         Podejmowanie wspólnych działań na rzecz poprawy kontaktów z rodziną. Organizowanie spotkań np. z okazji Dnia Rodzica, Dnia Babci i Dziadka, Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, podczas których nasi podopieczni wykazują się swoją twórczością dziecięcą (przedstawienia teatralne, upominki dla bliskich)

·         Dokonywanie okresowej diagnozy ewaluacyjnej w zakresie skuteczności oddziaływań resocjalizacyjno-wychowawczych.

 

 

 

7. Formy pracy: 

a). do podstawowych form pracy wychowawczej w Świetlicy należą:

 • różnotematyczne zabawy
 • prace dowolne dzieci
 • czynności samoobsługowe
 • zajęcia zaplanowane przez kadrę dydaktyczną Świetlicy
 • okolicznościowe kontakty z przedstawicielami różnych instytucji
 • wycieczki
 • zajęcia sportowe
 • wyjścia do kina

b) Ponadto w ramach działalności dydaktycznej Świetlica umożliwia pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, zajęcia z zakresu socjoterapii, profilaktyki zdrowia.

 

8. Formy zajęć są dostosowywane do potrzeb dzieci i młodzieży – podopiecznych Świetlicy „Koniczynka”.

 

9. Rodzaje zajęć:

·        dydaktyczne

·        opiekuńcze

·        wychowawcze

·        kulturalne

·        turystyczno – krajoznawcze

·        rozwijające twórczość – plastyczne, teatralne, muzyczne

·        rekreacyjno – sportowe

·        korekcyjno – kompensacyjne

·        wyrównawcze

·        profilaktyczne

·        terapeutyczne

·        komputerowe

·        poradnictwo

- rekreacyjno - turystyczne,

- profilaktyczne

- socjoterapeutyczne

                                                                § 3.

 

 

                                        ORGANIZACJA PRACY  ŚWIETLICY.

 

 1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku we wszystkie dni robocze

- w dni nauki szkolnej od godz. 11.00 – 17.00, a jeżeli danego dnia odbywają się zajęcia

w terenie ( np. sportowe)  to trwają od 11.00 – 18.00.

- w dni wolne od zajęć szkolnych oraz w okresie wakacji i ferii zimowe godziny zajęć są uzależnione od potrzeb rodziców dzieci uczęszczających do placówki i trwają co najmniej 4 godziny dziennie

 

2. Dopuszczalna jest przerwa wakacyjna, trwająca nie dłużej niż 1 miesiąc 

3.Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się zarówno w pomieszczeniach świetlicy, jak i w terenie.

4. O cyklicznych zajęciach świetlicowych organizowanych poza Świetlicą są informowani rodzice/opiekunowie prawni, którzy wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w tych zajęciach.

5. W przypadku jednorazowych zajęć poza pomieszczeniami Świetlicy na drzwiach Świetlicy powinna być umieszczona informacja: „ Dnia ..... w godzinach ....... zajęcia odbywają się w ...............”.

6. W przypadku całkowitego odwołania zajęć rodzice/opiekunowie prawni wychowanków Świetlicy winni zostać powiadomieni o tym fakcie w formie pisemnej na tydzień przed planowanym odwołaniem zajęć. Nie dotyczy to sytuacji losowych. Ponadto w każdym przypadku informacja o odwołanych zajęciach winna zostać umieszczona na drzwiach Świetlicy.

7. Zajęcia świetlicowe mogą być organizowane również w pozostałe dni tygodnia oraz w godzinach innych niż wyżej wskazane.

8.Zajęcia świetlicowe są organizowane w trakcie ferii zimowych i wakacji.

9.W okresie ferii i wakacji  zajęcia z dziećmi odbywają się od poniedziałku do piątku co najmniej 5 godzin dziennie.

10.W okresie wakacji oraz ferii zimowych zajęcia prowadzone w Świetlicy mogą przybierać inne formy, np. półkolonii, kolonii, obozów itp.

11.Czas pracy Świetlicy jest dostosowany do potrzeb dzieci i rodziców.

12.Wychowankowie korzystają ze wszystkich lub wybranych przez siebie zajęciach.

13.Świetlica zapewnia swym wychowankom jeden posiłek dziennie (podwieczorek lub II śniadanie).

14.Do Świetlicy przyjmowane są dzieci w wieku od 5 do 17 lat  objęte obowiązkiem szkolnym po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w zajęciach świetlicowych.

15. Placówka zapewnia opiekę dla 20 dzieci.  

16. Pobyt w Świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny.

17. Odpowiedzialność za dzieci podczas zajęć świetlicowych ponoszą wychowawcy zatrudnieni w Świetlicy.

18.Odpowiedzialność za dzieci w drodze do Świetlicy i w drodze do domu spoczywa na

      rodzicach lub opiekunach prawnych.

19.Pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.

20. W pracy wychowawcy mogą pomagać wolontariusze.

 

.

§ 4

 

 

PRACOWNICY  ŚWIETLICY

 

 

1. Kierownikiem Świetlicy – placówki wsparcia dziennego może być osoba, która:

- posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika , pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą

lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

-  wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

-  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kierownik Świetlicy organizuje i zarządza pracą w Świetlicy.

Osoba ta:

a) ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności i realizację zadań Świetlicy, a

także nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w Świetlicy. 

b) jest odpowiedzialna za planowanie, koordynację i okresową ocenę skuteczności zajęć

dydaktycznych, profilaktycznych i wszystkich innych prowadzonych w placówce.

c) ponosi odpowiedzialność w zakresie:

 - merytorycznego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez

   pracowników,

 - wydatkowaniem środków finansowych,

 - prawidłową gospodarką mieniem Świetlicy.

3. Kierownik Świetlicy pełni jednocześnie funkcję wychowawcy.

 

4. Osobą pracującą z dziećmi w Świetlicy w charakterze wychowawcy może być osoba  

posiadająca następujące kwalifikacje:

a)   wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna,

psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego   

      program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą  

      lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie 

      psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym 

      z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

- co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy

z dziećmi lub rodziną;

 

5. Zadania wychowawcy w placówce wsparcia dziennego ”Koniczynka”:

·         Wychowawca organizuje i  prowadzi zajęcia wspierające prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dzieci objętych oddziaływaniem placówki.

·         Wychowawca sprawuje opiekę i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć stacjonarnych, podczas zabaw ruchowych na świeżym powietrzu oraz podczas wycieczek, imprez, zajęć odbywających się poza pomieszczeniami placówki.

·         Wychowawca poznaje sytuację materialno-bytową, rodzinną, wychowawczą

                   szkolną wychowanków, ich stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i     

                   uzdolnienia, a także poznaje przyczyny występujących problemów.

·         Wychowawca czuwa nad realizowaniem przez wychowanków obowiązków

            szkolnych, współpracuje ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie.

·         Wychowawca współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków,

             informuje ich o postępach i trudnościach, zachęca do współpracy w ich

             pokonywaniu oraz do udziału w bieżącym życiu placówki.

·         Wychowawca prowadzi obowiązującą dokumentację, dba o czystość pomieszczeń

                  w których odbywają się zajęcia.

·         Wychowawca pogłębia swoją wiedzę z zakresu metod i specyfiki pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

·         Wychowawca ma obowiązek zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i ich rodziców.

     6. W przypadku  nieszczęśliwego wypadku podczas zajęć z udziałem wychowanka      

          Świetlicy wychowawca zobowiązany jest do:

·   natychmiastowego zapewnienia poszkodowanemu opieki

·   sprowadzenia fachowej pomocy medycznej ( pogotowie ratunkowe, lekarz)

·   w miarę możliwości udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy

·   niezwłoczne powiadomienie rodziców poszkodowanego dziecka

·   w miarę potrzeb zawiadomienie innych służb ( policja, straż pożarna)

·   zawiadomienie organu prowadzącego Świetlicę

·    sporządzenia notatki służbowej opisującej zdarzenie i przekazanie jej Zarządowi             

   Stowarzyszenia Sportowego Pomagamy Dzieciom

 

7. Wolontariusze działający w świetlicy – osoby pełnoletnie, posiadające predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą, z którymi podpisuje się umowy wolontarystyczne.

 

8. Zadaniem wolontariuszy jest pomoc pracownikom Świetlicy w zapewnieniu opieki  nad dziećmi lub wykonywanie innych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki, pomoc przy organizowaniu imprez integracyjnych.

 

     9. W Świetlicy mogą być zatrudnione inne osoby prowadzące zajęcia z dziećmi.

 

    10. W Świetlicy może być zatrudniona sprzątaczka. Może nią być osoba wykonująca prace

          społecznie użyteczne.

    11. W Świetlicy może być zatrudniona księgowa.

    12. W Świetlicy może być zatrudniony stażysta na stanowisku – pomoc wychowawcy oraz praktykanci.  

 

§ 5

 

 

WYCHOWANKOWIE – UCZESTNICY ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

                                                 

 1. Wychowanek ma prawo do:

·         właściwie zorganizowanej opieki

·         życzliwego i podmiotowego traktowania

·         swobody wyrażania myśli i przekonań

·         zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w Świetlicy i w terenie,

·         poszanowania jego godności,

·         ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

·         korzystania za zgodą wychowawcy z wyposażenia Świetlicy zgodnego z jego przeznaczeniem ,

·         uczestniczenia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych w wyjściach i w wycieczkach organizowanych przez Świetlicę

·         uczestniczenia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych w zajęciach świetlicowych organizowanych poza pomieszczeniami placówki

 

 1. Wychowanek ma obowiązek:

·         aktywnego uczestnictwa w organizowanych zajęciach

·         współpracy z wychowawcami oraz przestrzegania ich poleceń

·         przestrzegania kultury w kontaktach z innymi wychowankami i osobami

·         pomagania słabszym

·         dbania o sprzęt stanowiący wyposażenie Świetlicy oraz o ład i porządek

·         uczestniczenia w pracach porządkowych w Świetlicy

·         przestrzegać zasady funkcjonowania Świetlicy

·         wykazywać dbałość o własne zdrowie i bezpieczeństwo

·         nie zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu innych wychowanków

·         wychowanek ponosi odpowiedzialność za własne postępowanie

 

§ 6

 

 

                                              ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY

 

                                                                 

 1. Na terenie Świetlicy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, posiadania narkotyków i innych używek. Dotyczy to zarówno pracowników, wychowanków i ich rodziców.
 2. W przypadku gdy wychowawca podejrzewa, że któryś z wychowanków znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien natychmiast o zaistniałym fakcie powiadomić rodziców wychowanka i wezwać ich do Świetlicy.
 3. W Świetlicy i w miejscach przeprowadzania zajęć obowiązuje zakaz używania słów wulgarnych.
 4. W Świetlicy  obowiązuje bezwzględny zakaz agresji fizycznej, psychicznej i słownej.
 5. Kierownik Świetlicy ma prawo czasowo zawiesić możliwość korzystania z zajęć osobę, która:

·        pomimo upomnień łamie zasady funkcjonowania Świetlicy

·        nie stosuje się do poleceń wychowawcy

·        nie bierze aktywnego udziału w zajęciach

·        zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu własnemu i innych wychowanków

·        dopuści się celowego zniszczenia mienia Świetlicy

6. O czasowym zawieszeniu uczestnictwie w zajęciach kierownik Świetlicy powiadamia 

    rodziców dziecka i dokonuje stosownego wpisu w zeszycie obserwacji dziecka.

7. Osoby, które nagminnie łamią zasady funkcjonowania Świetlicy zostaną wykreślone z

          listy wychowanków.

8. Osoby korzystające ze Świetlicy powinny przestrzegać przepisów BHP, ppoż. oraz

przepisów sanitarnych dotyczących higieny osobistej oraz higieny pomieszczeń.

 

§ 7

 

DOKUMENTACJA PROWADZONA W ŚWIETLICY

 

Kierownik prowadzi dokumentację świetlicy, w tym:

1.      dziennik zajęć wraz z listą obecności wychowanków,

2.      ewidencję deklaracji rodziców o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach świetlicy,

3.      ramowy plan pracy świetlicy,

4.      listy obecności pracowników świetlicy i wolontariuszy

5.      teczkę wniosków i rozliczeń  z zakresu dożywiania dzieci.

 

                                                                          § 8

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

                  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecinek, dnia 15 listopada 2013 r.