Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom

Raporty rok 2014

 

 

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE1))2)

z wykonania zadania publicznego

 

 

Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza na Osiedlu Zachód dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a zwłaszcza dotkniętych problemem alkoholowym

 (tytuł zadania publicznego)

w okresie od 02. 01. 2014 do 31.12.2014

 

 

określonego w umowie nr PU.524.4.2.2013

zawartej w dniu 27. 12. 2013 r.   pomiędzy

 

 

Urząd Miasta Szczecinek

 

 (nazwa Zleceniodawcy)               

 

 

a Stowarzyszeniem Sportowym Pomagamy Dzieciom z siedzibą w Szczecinku, ul. Barwicka 1c/9 wpisanym do ewidencji klubów sportowych pod numerem 78, prowadzonym przez Starostę Szczecineckiego

 (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji3))

 

                                                     

 

Data złożenia sprawozdania4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

 

 

 

1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

 

 

Wszystkie cele zostały osiągnięte. Świetlica była czynna przez 10 miesięcy w roku, w tym jeden miesiąc wakacji oraz w trakcie ferii zimowych. Świetlica ściśle współpracuje z równymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w mieście Szczecinek. pracownicy świetlicy współpracują z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki.

 

 

 

 

 

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.

 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.5)

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania

Terminy realizacji poszczególnych działań

Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie               w zakresie realizowanego zadania publicznego

 

1.  Działania edukacyjne: przez cały rok szkolny dzieci uczęszczające do świetlicy miały zapewnioną pomoc w odrabianiu prac domowych, wyrównywaniu zaległości szkolnych. Najwięcej problemów naszym podopiecznym przysparzała nauka języka angielskiego. W związku z tym była prowadzona z dziećmi zarówno grupowa, jak i indywidualna nauka języka angielskiego.  Ponadto były prowadzone zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, z zakresu kinezjologii edukacyjnej oraz zajęcia rozwijające zdolności intelektualne, pamięć, koncentrację uwagi, zdolność uczenia się. Każde dziecko było chwalone za każdy najmniejszy postęp w nauce i to ich motywowało do dalszej pracy. 

2. Działania profilaktyczne: jeden raz w tygodniu odbywały się zajęcia z socjoterapii, w trakcie których omawiano profilaktykę uzależnień od alkoholu, narkotyków, nikotyny. Dzieci  nabyły umiejętność odmawiania oraz radzenia sobie w sytuacjach zmuszania i przymuszania. Poznały techniki rozładowywania stresu. Nauczyły się aktywnie spędzać czas wolny. W codziennej pracy z dziećmi dużą wagę przywiązano treningom mediacji konfliktów i aktywnego słuchania.

Nasze dzieci brały udział w kampanii ZTU oraz konkursach plastycznych proponowanych przez nich – „Nasz czas”. Wzięły też udział w konkursie zorganizowanym przez Panią Izę Rudy – „Bezpieczne wakacje”.

3. Działania rozwijające zainteresowania:  W naszej placówce każde dziecko może znaleźć coś dla siebie. Niektóre wolą zajęcia plastyczne, które odbywają się przynajmniej jeden raz w tygodniu i są prowadzone przez wolontariuszki – Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Wraz z tą organizacją w styczniu 2014 roku zorganizowaliśmy Dzień Babci i Dziadka, podczas którego nasi podopieczni zaprezentowali przedstawienie „Zielony Kapturek”, nauczyli seniorów tańców z różnych stron świata, obdarzyli babcie i dziadków upominkami samodzielnie wykonanymi. Z przedstawieniem tym byliśmy także w Domu Pomocy Społecznej na Świątkach oraz w Złotej Jesieni. Kolejnym przedstawieniem, które przygotowały nasze dzieci podczas zajęć literacko – teatralnych prowadzonych przez instruktora z SAPiK była „Legenda o Toruńskich Piernikach”.  Przedstawienie to było zaprezentowane na scenie ustawionej przed szczecineckim ratuszem podczas czerwcowych przeglądów sekcji SAPiK. Nasi podopieczni codzienne doskonalą umiejętność posługiwania się komputerem.

W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi dzieci z „Koniczynki” uczestniczyły w czerwcowym spotkaniu z Jarosławem Boberkiem. Natomiast 9 i 10 sierpnia nasze podopieczni uczestniczyli w spotkaniu z Panem Jarosławem Kuźniarem i prezentowały Szczecinek i

i swoje umiejętności żeglarskie w programie „Wstajesz i wakacje” TVN 24. Odbyły się także 3 spotkania z Panią Izą Rudy na temat codziennej higieny, profilaktyki chorób.

 

4. Działania rozwijające sprawność fizyczną: w ramach współpracy z Academią Nautica dzieci przynajmniej jeden raz w tygodniu w okresie jesienno – zimowym doskonaliły umiejętność pływania na szczecineckim basenie. W okresie letnim pływały w otwartych akwenach wodnych naszego miasta. Zajęcia odbywają się pod okiem ratowników i trenera żeglarstwa. Ponadto dwa razy w miesiącu uczestniczyły w zajęciach sportowych na ściance wspinaczkowej.  Również dwa razy w miesiącu brały udział w grach i zabawach sportowych na hali sportowej przy ulicy Wiatracznej. Z chwilą rozpoczęcia sezonu wodniackiego (od maja do końca września) nasze dzieci trenowały żeglarstwo. Treningi odbywały się dwa razy w tygodniu. W lutym 2014 r. dzieci uczestniczyły w I Spartakiadzie Świetlic Środowiskowych, którego pomysłodawcą i współorganizatorem jest Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom. Spartakiada odbywała się w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7.  Również w trakcie ferii zimowych dzieci jeździły konno. Na zajęcia sportowe, w tym basen dzieci dojeżdżają autobusami komunikacji miejskiej.

5. Działania wychowawcze: nasze dzieci dbają o czystość i wystrój placówki – ich prace plastyczne związane z różnymi porami roku, świętami zdobią ściany świetlicy. Codziennie są prowadzone z nimi rozmowy na temat zasad zachowania w różnych sytuacjach. Odbyły się dwie imprezy okolicznościowe – Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Matki. Nasze dzieci zostały zaproszone na imprezy związane z Dniem Dziecka przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych oraz Akademię Nautica. Przynajmniej jeden raz w miesiącu odbywały się wyjścia do kina na zaproszenie Akademii Nautica. Uczestniczyły też w spotkaniu z Mikołajem zorganizowanym przez SAPiK. W grudniu odbyła się wspólna wigilia, podczas której każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami. W naszej placówce jest zwyczaj uroczystego świętowania urodzin każdego dziecka. Tego dnia jubilat otrzymuje urodzinowy prezent. Kilkakrotnie zostało zorganizowane ognisko połączone ze wspólną zabawą. W lutym nasi podopieczni uczestniczyli w balu karnawałowym organizowanym dla szczecineckich świetlic środowiskowych. w naszych wychowankach jest rozwijany duch wolontariatu i dlatego przyłączyliśmy się do rokrocznej akcji „Pola Nadziei”. W czerwcu, a potem we wrześniu nasze dzieci uczestniczyły w pikniku organizowanym na Osiedlu Zachód pod hasłem „Poznaj swojego sąsiada”.

6. Działania  opiekuńcze  i współpraca z rodziną: ściśle współpracujemy z nauczycielami, dyrekcją oraz pedagogiem ze Szkoły Podstawowej nr 7, do której uczęszcza większość naszych dzieci. Prowadzimy rozmowy indywidualne z rodzicami /prawnymi opiekunami naszych podopiecznych. Odbyły się także trzy spotkania z rodzicami, na których zostały omówione istotne sprawy dotyczące funkcjonowania świetlicy. Na jednym ze wspomnianych spotkań miała miejsce pogadanka pracownika Sanepidu na temat profilaktyki uzależnień. W miarę potrzeb i możliwości placówki dzieci są doposażone w niezbędną odzież i przybory szkolne. Dzieci codziennie w świetlicy otrzymują podwieczorek, w okresie wakacji i ferii zimowych II śniadanie, obiad, prowiant na wycieczki, napój i słodycz podczas treningów.

W codzienne życie świetlicy staramy się angażować rodziców / opiekunów naszych podopiecznych

W trakcie wszystkich zajęć, zarówno tych w placówce, jak i w terenie staramy się zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Pomagają nam w tym wolontariusze.

7. Działania mające na celu współpracę ze środowiskiem lokalnym i integrację szczecineckich świetlic środowiskowych: współpraca z Academią Nautica, nadleśnictwem Szczecinek, Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych, SAPiK. Dzieci zaangażowały się w zbiórkę rzeczy dla szczecineckiego schroniska dla zwierząt.

Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy podopieczni naszej placówki wraz z opiekunami odwiedzili naszych przyjaciół, dobrodziejów – przedstawicieli różnych instytucji i złożyły życzenia, podarowały własnoręcznie zrobione upominki.

8.Organizacja wypoczynku letniego (jeden miesiąc wakacji) oraz w trakcie ferii zimowych.

Podczas ferii zimowych staraliśmy się, aby dzieci lepiej poznały swoje rodzinne miasto i najbliższą okolicę. Dzieci były w straży pożarnej, muzeum, w kręgielni, schronisku dla zwierząt.

Jeden dzień spędziły na wycieczce w nadleśnictwie Czarnobór.

W okresie wakacji byliśmy z dziećmi na 3- dniowej wycieczce  w Łebie. Jadąc po drodze odwiedziliśmy Zamek Krzyżacki w Bytowie. Następnie cały dzień spędziliśmy w Parku Edukacyjno – Rekreacyjnym Sea Park w Sarbsku. Tutaj obejrzeliśmy fokarium, oceanarium prehistoryczne 3D, muzeum marynistyczne, park makiet zwierząt morskich i miniatur latarni morskich. Dzieci spróbowały swoich sił w parku zręcznościowo – linowym. Byliśmy w kinie emocji 5D.

Kolejny dzień spędziliśmy na wydmach Łebskich oraz w Słowińskim Parku Narodowym, po którym jeździliśmy meleksami i spacerowaliśmy podziwiając piękno przyrody. Odwiedziliśmy też Park Dinozaurów w Łebie. Wędrowaliśmy ścieżką edukacyjną i podziwialiśmy dinozaury w skali 1:1, odwiedziliśmy Bajlandię i Dom Strachów, kuźnię, wioskę indiańską, galerię bursztynową,

Mini ZOO. W kinie Dino obejrzeliśmy film na temat zwierząt prehistorycznych. Znaleźliśmy też czas na zabawę w Małpim Gaju. W drodze powrotnej do Szczecinka zwiedziliśmy Słupsk.

W trakcie wakacji odbył się także rajd rowerowy wokół jeziora Przesiecko połączony z ogniskiem, jeździliśmy konno, poznawaliśmy nasze miasto.

 

 

Styczeń – Grudzień 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń – Grudzień 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń – Grudzień 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń – Grudzień 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń – Grudzień 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń – Grudzień 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń – Grudzień 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty 2014

 

 

 

 

 

Czerwiec/lipiec 2014

oferent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oferent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oferent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oferent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oferent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oferent

 

 

 

 

 

oferent

 

 

 

 

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

 

Dzięki dotacji z Miasta Szczecinek mogliśmy w pełni realizować zadania stawiane przed naszą placówką. Materiały zakupione do zajęć umożliwiły ich różnorodność.  Mogliśmy zorganizować spotkanie wigilijne, obdarzyć dzieci paczkami, zapewnić dożywianie. Zorganizować wakacyjny wyjazd. Zapewnić dzieciom transport na zajęcia sportowe, w tym na basen.

 

 

4. Opis osiągniętych rezultatów

 

 

 

Wsparciem Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej „Koniczynka” zostało objętych 20 dzieci w trzech grupach wiekowych:

dzieci młodsze (5 – 9 lat), dzieci starsze ( 10-13 lat) oraz  młodzież (13 – 17 lat). Grupa młodzieżowa  została przysposobiona

do pomocy młodszym kolegom, koleżankom. Wszystkie dzieci zostali objęci dożywianiem. Każde dziecko obchodzące urodziny zostało obdarowane upominkiem. Chętne dzieci mogły  pod okiem nauczycieli odrabiać prace domowe i nadrabiać ewentualne zaległości szkolne. Wszyscy podopieczni zostali objęci socjoterapią, zarówno grupową, jak i indywidualną. Mogli w ciekawy i konstruktywny sposób spędzać czas wolny, rozwijać swoje pasje, poprawić swoją tężyznę fizyczną, poprzez sport odreagowywać swoje złe emocje, nauczyć się podstaw żeglarstwa, poprawić umiejętność pływania.

Dzieci z deficytami rozwojowymi zostały objęte terapią pedagogiczną (kinezjologią edukacyjną, oligofrenopedagogiką).

Rodzice naszych podopiecznych  skorzystali z indywidualnych konsultacji z nauczycielami, pedagogiem – socjoterapeutą.

Podopieczni Świetlicy „Koniczynka” będą  uczestniczyli w zorganizowanej formie wypoczynku letniego i podczas ferii zimowych.

Troska o czystość w placówce została dostrzeżona przez Sanepid

 

 

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania6)

Do Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej „Koniczynka” w roku 2014 uczęszczało 20 dzieci w wieku 5 – 17 lat. Zajęcia odbywały się pięć razy w tygodniu i trwały przeważnie 32 godziny tygodniowo. Placówka pracowała czasami w soboty.

W okresie wakacji i ferii zimowych pięć dni w tygodniu przynajmniej 5 godzin dziennie. W świetlicy był zatrudniony kierownik i wychowawca, księgowa.

Ponadto w ramach prac społecznie użytecznych sprzątaczka oraz w ramach stażu, a następnie robót publicznych – pracownik obsługi świetlicy. W pracy z dziećmi pomagali wolontariusze – 10 osób. W sumie przepracowali 600 godzin. W wycieczce do Czarnoboru uczestniczyło 20 dzieci. Również na wakacyjną wycieczkę do Łeby pojechało 20 dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Nazwa jednostki)                                                        

 

                REGON  320946465                                       

                NIP         6731887498                                      

                                                           Rachunek zysków i start                                 

                dla jednostek, o których mowa w art..3 ust.1a pkt 2 ustawy o rachunkowości w tym m.in.                                       

                                                                                                      dla nieprowadzących działalności  gospodarczej stowarzyszeń ustawa z 11.07.2014 r.                                    

sporządzony za okres  od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

                              

 

 

Pozycja

 

 

Wyszczególnienie

 

 

          Dane za

 

 

 rok

 

 

2013

 

 

2014

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

A.

 

 

Przychody podstawowej działalności operacyjnej                         i zrównane z nimi, w tym:

 

 

      69 411,71   

 

 

   108 738,65   

 

 

 

zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość ujemna)

 

 

 

 

 

 

B.

 

 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

 

 

      66 859,25   

 

 

   101 546,04   

 

I.

 

Amortyzacja

 

                     -     

 

                    -     

 

II.

 

Zużycie materiałów  i energii

 

        8 348,51   

 

     13 747,03   

 

III.

 

Wynagrodzenia,ubezpieczenia społeczne i inne świadczenie

 

      41 320,54   

 

     68 165,46   

 

IV.

 

Pozostałe koszty

 

      17 190,20   

 

     19 633,55   

 

 

C.

 

 

Pozostałe przychody i zyski , w tym:

 

 

                     -     

 

 

                    -     

 

 

 

 

aktualizacja wartości aktywów

 

 

                     -     

 

 

                    -     

 

 

D.

 

 

Przychody finansowe

 

 

                     -     

 

 

                    -     

 

 

 

 

 

aktualizacja wartości aktywów

 

 

                     -     

 

 

                    -     

 

 

E.

 

 

Podatek dochodowy

 

                     -     

 

                    -     

 

 

F.

 

 

Zysk/strata netto(A-B+C-D-E)art.3 ust.1a pkt.1,3 i 4 ust.1b ustawy o rachunkowości

 

 

 

 

 

 

G.

 

 

Wynik finansowy netto  ogółem (A-B+C-D-E)art.3 ust.1a pkt 2 ustawy o rachunkowościw tym :

 

 

        2 552,46   

 

 

        7 192,61   

 

I.

 

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

 

        2 552,46   

 

        7 192,61   

 

II.

 

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

 

                     -     

 

                    -     

 

Data sporządzenia:

 

 Zarząd: 

2015.02.15
 

Główny Księgowy
 

Grażyna Kostrzewa

 

1………………………


 

……………………………………………………….

 

2…………………….
                              

                BILANS                

                                                                                             sporządzony na dzień  31.12.2014 rok                    

...............................................                                              

(nazwa jednostki)                                         

                REGON     320946465                     

                NIP            6731887498                   

                                                                                Bilans sporządzony zgodnie z art.3 ust 1a pkt2 ustawy o rachunkowości ustawa z 11.07.2014 r.                     

Wiersz  Wyszczególnienie           Stan na 2014  rok            

                               początek roku   koniec roku

                AKTYWA                            

A.           Aktywa trwałe, w tym: -              -     

                środki trwałe     -              -     

B.            Aktywa obrotowe, w tym:          5 130,22               9 595,15   

                Zapasy  3 143,94               7 595,15   

                Nalrżności krótkoterminowe     1 986,28               2 000,00   

                AKTYWA        RAZEM       5 130,22               9 595,15   

                PASYWA                            

A.           Kapitał(fundusz) własny, w tym :            2 402,54               9 292,43   

                kapitał (fundusz) podstawowy 2 402,54               9 292,43   

                należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)                        

B.            Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , w tym:           2 727,68               302,72   

                rezerwy na zobowiązania            2 727,68               302,72   

                zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek        -              -     

                PASYWA       RAZEM        5 130,22               9 595,15   
 

 

BILANS
 

...............................................
 

REGON:

 

320946465

 

(nazwa jednostki)


 

 

na dzień

 

 

2014.12.31

 

(numer statystyczny) 

NIP

 

6731887498


 

 

Bilans sporządzony zgodnie z art.3ust.1a  pkt 2 ustawy o rachunkowości 

 

Wiersz

 

 

AKTYWA

 

 

Stan na 2014

 

 

Wiersz

 

 

PASYWA

 

 

Stan na 2014

 

 

1

 

 

2

 

 

początek roku

 

 

koniec roku

 

 

1

 

 

2

 

 

początek roku

 

 

koniec roku

 

 

A

 

 

Aktywa trwałe

 

 

                -     

 

 

                -     

 

 

A

 

 

Fundusze własne

 

 

     2 402,54   

 

 

     9 292,43   

 

 

I

 

Wartości niematerialne i prawne

 

 

 

 

 

 

I

 

Fundusz statutowy

 

     2 389,76   

 

     2 402,54   

 

 

II

 

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

 

 

 

 

II

 

Fundusz z aktualizacji wyceny

 

 

 

 

 

 

III

 

Należności długoterminowe

 

                -     

 

                -     

 

 

III

 

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

 

          12,78   

 

     6 889,89   

 

 

IV

 

Inwestycje długoterminowe

 

                -     

 

                -     

 

 

1

 

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

 

          12,78   

 

     6 889,89   

 

 

V

 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

2

 

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

 

 

 

 

 

 

B

 

 

Aktywa obrotowe

 

 

     5 130,22   

 

 

     9 595,15   

 

 

B

 

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

     2 727,68   

 

        302,72   

 

 

I

 

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

 

                -     

 

                -     

 

 

I

 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

 

                -     

 

                -     

 

 

II

 

Należności krótkoterminowe

 

     1 986,28   

 

     2 000,00   

 

 

II

 

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 

        188,00   

 

                -     

 

 

1

 

Kredyty i pożyczki

 

 

 

 

 

 

2

 

Inne zobowiązania

 

        188,00   

 

 

 

 

3

 

Fundusze specjalne

 

 

 

 

 

 

III

 

Inwestycje krótkoterminowe

 

 

     3 143,94   

 

 

     7 595,15   

 

 

III

 

Rezerwy na zobowiązania

 

 

 

 

 

 

1

 

2000

 

     3 143,94   

 

     7 595,15   

 

 

IV

 

Rozliczenia międzyokresowe

 

     2 539,68   

 

        302,72   

 

 

2

 

Pozostałe aktywa finansowe

 

 

 

 

 

 

1

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

     2 539,68   

 

        302,72   

 

 

C

 

 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

2

 

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma bilansowa

 

 

     5 130,22   

 

 

     9 595,15   

 

 

 

 

 

Suma bilansowa

 

 

     5 130,22   

 

 

     9 595,15    

Zarząd:

 

Podpisy

 

Data sporządzenia
 

2015.03.02

 

1

 

.......................


  

REGON:

 

320946465

 

(Nazwa jednostki)

 

(Numer statystyczny) 

 

Rachunek zysków i strat

 

 NIP

 

6731887498


 

dla jednostek, o których mowa w art..3 ust.1a pkt.2 ustawy o rachunkowości w tym m.in.


 

dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń 

 

na dzień  2014.12.31 

 

Pozycja

 

 

Wyszczególnienie

 

 

 Kwota za rok poprzedni

 

 

 Kwota za rok obrotowy

 

 

2013

 

 

2014

 

 

A.

 

 

Przychody z działalności statutowej

 

 

                63 553,61   

 

 

             108 738,65   

 

I.

 

Składki brutto określone statutem

 

                      132,00   

 

                       24,00   

 

II.

 

Inne przychody określone statutem

 

                63 421,61   

 

             108 714,65   

 

 

B.

 

 

Koszty realizacji zadań statutowych

 

 

                60 881,93   

 

 

                98 418,94   

 

 

C.

 

 

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)

 

 

                  2 671,68   

 

 

                10 319,71   

 

 

D.

 

 

Koszty administracyjne

 

 

                  5 977,32   

 

 

                  3 127,10   

 

1

 

Zużycie materiałów i energii

 

                  2 634,79   

 

                     564,80   

 

2

 

Usługi obce

 

                  1 563,98   

 

                     647,82   

 

3

 

Podatki i opłaty

 

                      109,00   

 

                     201,00   

 

4

 

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

 

 

 

 

5

 

Amortyzacja

 

 

 

 

 

6

 

Pozostałe

 

                  1 669,55   

 

                  1 713,48   

 

 

E.

 

 

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

 

 

                  5 858,10   

 

 

 

 

 

F.

 

 

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

 

 

Przychody finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

 

 

Koszty finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

 

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

 

                  2 552,46   

 

                  7 192,61   

 

 

J.

 

 

Zyski i straty nadzwyczajne

 

 

                               -     

 

 

                              -     

 

I.

 

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

 

 

 

 

 

II.

 

Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

 

 

 

 

 

 

K.

 

 

Wynik finansowy ogółem (I+J)

 

 

                  2 552,46   

 

 

                  7 192,61   

 

I.

 

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

 

 

 

 

 

II.

 

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

 

                  2 539,68   

 

                     302,72    

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

 

 Zarząd

 

Podpisy

 

 

 

 


 

2015.03.02

 

1

 

.....................................

 

 


 

Główny Księgowy 

 


 

Grażyna Kostrzewa

 

2

 

.....................................

 

 

 

  

3

 

.....................................

 

 

 

NIP 673 188 74 98

 

 

REGON 320946465

 

 

 

 

 

 

 

Informacja uzupełniająca do bilansu i rachunku zysków i strat

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom

 

 

za 2014 rok

 

1.Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

 

a.       wartości niematerialne i prawne  na dzień bilansowy nie występują,

 

 

 

b.      środki trwałe  na dzień bilansowy nie występują,

 

 

 

c.       środki pieniężne krajowe i fundusz statutowy wykazano w bilansie w/ g wartości nominalnej ,

 

d.      środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy nie występują,

 

e.       finansowy majątek trwały na dzień bilansowy nie występuje,

 

f.       inwestycje rozpoczęte na dzień bilansowy nie występują,

 

g.      pozostałe pasywa -według wartości nominalnej,

 

h.      ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole “4” w rozbiciu na koszty realizacji zadań statutowych i koszty administracyjne

 

2.        Dane uzupełniające o aktywach i pasywach :

 

       1)zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych    i prawnych oraz finansowego majątku trwałego: nie dokonano

 

a)                    środki trwałe – wartość początkowa :                                              w zł. i gr.

 

Wyszczególnienie wg

 

Pozycji bilansowych

 

Wartość początkowa na początek roku obrotowego

 

Zwiększenia z tytułu:

 

-inwestycji

 

- inne

 

Zmniejszenia wartości

 

Początkowej

 

Stan na koniec roku obrotowego

 

Środki trwałe razem:

 

Z tego:

 

1/

 

2/

 

            -

 

            -

 

          -

 

         -

 

   b)   umorzenie środków trwałych                                                                         w zł. i gr.

 

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

 

(środków trwałych)

 

Dotychczasowe

 

umorzenie na początek roku obrotowego

 

Zwiększenia umorzeń:

 

-dotychczasowych

 

 środków trwałych-przyjętych z inwestycji

 

- pozostałych

 

Zmniejszenia umorzeń

 

Środków trwałych

 

Stan na koniec roku obrotowego

 

Umorzenia środków trwałych razem:

 

Z tego:

 

1/

 

2/

 

 

 

            -

 

 

 

              -

 

 

 

              -

 

 

 

         -

 

   c)  wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:                              w zł. i gr.

 

Wyszczególnienie wg

 

Pozycji bilansowych

 

Wartość początkowa na

 

początek roku

 

obrotowego

 

Zwiększenia

 

z tytułu:

 

-nowych inwestycji

 

-inne

 

Zmniejszenia

 

Wartości niematerialnych

 

i prawnych

 

Stan na koniec roku obrotowego

 

Wartości niematerialne i prawne razem

 

Z tego:

 

1/

 

2/

 

3/

 

 

 

 

 

           -

 

 

 

 

 

           -

 

 

 

 

 

        -

 

 

 

 

 

         -

 

 

 

d)umorzenia wartości niematerialnych  i prawnych :                                              w zł. i gr.

 

Wyszczególnienie wg

 

Pozycji bilansowych

 

Dotychczasowe

 

Umorzenia na

 

początek roku

 

obrotowego

 

Zwiększenia umorzeń

 

Zmniejszenia umorzeń

 

Stan na koniec roku

 

obrotowego

 

Umorzenia wartości

 

Niematerialnych  i prawnych razem:

 

Z tego:

 

1/

 

2/

 

3/

 

 

 

 

 

       -

 

 

 

 

 

             -

 

 

 

 

 

        -

 

 

 

 

 

       -

 

 

 

e) finansowy majątek trwały  :                                                                                    w zł. i gr.

 

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej

 

Wartość na początek roku

 

Zwiększenia w ciągu roku

 

Zmniejszenia w ciągu roku

 

Stan na koniec roku obrotowego

 

Finansowy majątek trwały razem:

 

 Z tego:

 

1/

 

2/

 

3/

 

 

 

         -

 

 

 

          -

 

 

 

            -

 

 

 

        -

 

 

 

3) wartość gruntów użytkowych wieczyście; nie występują,

 

a) na 01.01.2014 r.                   0    zł.                                     b) na 31.12.2014 r.            0     zł. 

 

4) wartość początkowa nie amortyzowanych (umarzanych) pozostałych środków trwałych w użytkowaniu  na podstawie umów:

 

                                                                a)  na 01.01.2014 r.                       b) na 31.12.2014 r.

 

a) najmu                                                                 -                                                    -       

 

b)dzierżawy                                                         0,00                                             0,00  

 

c)innych umów                                                    0,00                                             0,00

 

Razem                                                                 0,00                                              0,00

 

5) wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli ; nie występują,

 

a) na 01.01.2014 r.                     0        zł.               b) na 31.12.2014 r.                       0       zł.

 

6) Należności długoterminowe na dzień bilansowy nie występują,

 

7 . Struktura zrealizowanych przychodów w/g ich źródeł, w tym wymaganych statutem:     

 

                                                                                                                           w  zł. i gr.

 

 Wyszczególnienie

 

 

 

 

 

 

 

                       Przychody za rok :      

 

 

 

              Poprzedni 2013

 

                    Obrotowy 2014

 

 

 

 Kwota

 

 % struktury

 

  Kwota

 

% struktury

 

Przychody razem:

 

z tego:

 

1.przychody działalności statutowej

 

2.inne przychody statutowe

 

w tym:

 

          1)dotacje

 

          2)subwencje

 

3.pozostałe przychody

 

4.przychody finansowe

 

5.zyski nadzwyczajne

 

 

 

 

69.411,71

 

 

 

132,00

 

63.421,61    

 

 

 

 63.421,61

 

0

 

5.858,10

 

0

 

0

 

          100

 

 

 

0,19

 

91,37

 

 

 

 

 

 

 

8,44

 

 

 

 

108.738,65

 

 

 

24,00

 

98.721,66    

 

 

 

 98.721,66

 

0

 

9.992,99

 

0

 

0

 

          100

 

 

 

0,02

 

90,79

 

 

 

 

 

 

 

9,19

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych :

 

                                                                                                                        w zł. i gr.

 

 Wyszczególnienie

 

                           Koszty       za rok :  

 

 

 

 

              Poprzedni   2013

 

                 Obrotowy  2014

 

 

 

 

 Kwota

 

% struktury

 

Kwota

 

% struktury

 

 

Koszty razem:

 

Z tego:

 

1.koszty realizacji zadań statutowych

 

   z tego

 

1/Miasto Szczecinek-świetlica

 

  opiekuńczo-wychowawcza-Koniczynka

 

2/MOPS-świetlica

 

  opiekuńczo-wychowawcza-Koniczynka

 

3/PUP roboty publiczne

 

 

 

 

 

 

 

2. Koszty administracyjne

 

     z tego:

 

     1/-zużycie materiałów i energii

 

     2/-usługi obce

 

     3/-podatki i opłaty

 

     4/-wynagrodzenia oraz ubezp. społ.

 

     5/-amortyzacja

 

     6/-pozostałe koszty adm.

 

 

 

 

 

2.         Pozostałe koszty

 

3.         Koszty finansowe

 

4.         Straty nadzwyczajne

 

 

 

 

66.859,25

 

 

 

 

60.881,93

 

 

 

 

 

55.000,00

 

 

 

5.881,93

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

5.977,32

 

 

 

2.634,79

 

1.563,98

 

109,00

 

0

 

0

 

1.669,55

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

100

 

 

 

 

91,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,94

 

 

101.546,04

 

 

 

 

 

98.418,94

 

 

 

 

 

 

 

83.000,00

 

 

 

9.638,46

 

5.780,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         3.127,10

 

 

 

 

564,80

 

647,82

 

201,00

 

0

 

0

 

1.713,48

 

 

              100

 

 

 

 

96,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) jednostki:

 

                                                                                                    Stan na 31.12.2014  w zł. i gr.  

 

Wyszczególnienie członków fundatorów

 

Lub innych założycieli

 

Ilość jednostek wpisowego

 

Wartość jednostki

 

Wartość funduszu statutowego

 

Wartość funduszu statutowego razem :

 

 Z tego:

 

1/

 

2/

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

10 . Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym :                                                                                                                  w zł. i gr.

 

                        Wyszczególnienie

 

   Kwota

 

1.      Stan funduszu na początek roku :

 

2.      Zwiększenie funduszu w ciągu roku

 

z tego z tytułu :

 

1/ składki członkowskie

 

2/odsetki bankowe

 

3/darowizny i inne

 

3.      Zmniejszenie funduszu w ciągu roku

 

z tego z tytułu:

 

      1/ zużycie materiałów i energii

 

      2/ usługi obce

 

      3/podatki i opłaty

 

      4/ wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne  i inne świadczenia

 

      5/amortyzacja

 

      6/pozostałe koszty administracyjne

 

 

 

4. Stan funduszu na koniec roku

 

2402,54

 

 

10.016,99

 

 

 

24,00

 

0

 

9.992,99

 

 

3.127,10

 

 

 

564,80

 

647,82

 

201,00

 

0

 

0

 

1.713,48

 

 

 

9.292,43

 

 

 

11.   Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki :                         w zł. i gr.

 

Wyszczególnienie zobowiązań

 

Forma zabezpieczenia

 

                Stan na:    

 

 

 

 

 

01.01.2014

 

31.12.2014

 

 

Zobowiązania razem:

 

z tytułu:

 

 -programów do realizacji:

 

 

 

 

 

 

Inne zobowiązania

 

W tym:

 

1/Urząd Skarbowy w Szczecinku

 

2/

 

Środki

 

pieniężne

 

w  banku

 

  

 

 

 

    

 

    

 

   

 

   -//-

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

188,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

12.Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń ), związanych z działalnością statutową :

 

                                                                                                                                   w zł. i gr.

 

 Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń

 

                    Stan na :

 

 

 

01.01.2014

 

31.12.2014

 

Zobowiązania warunkowe ogółem:

 

Z tego :

 

1/

 

2/

 

3/

 

4/

 

-

 

-

 

 

 

13.Tendencje zmian w przychodach i kosztach w stanie składników majątkowych i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):   

 

                                                          

 

 

 

                                                                                              Zarząd  :

 

 

 

                                                                                              1………………………………

 

                                                                                             

 

                                                                                              2………………………………

 

 

 

                                                                                              3...............................................

 

 

 

                                         

 

 

 

           ………………………………

 

                 (pieczęć  firmowa)

 

 

 

Szczecinek dnia 2015-02-15

 

 

 

 

 

……………………………………

 

Sporządziła:  Grażyna Kostrzewa           

 

 

 

UCHWAŁA    NR 2 /2015

 

ZARZĄDU 

 

 

 Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom

 

 

w sprawie przyjęcia bilansu za 2014


 

na posiedzeniu Zarządu w dniu ......................................................

 

członkowie Zarządu  Stowarzyszenia Sportowego Pomagamy Dzieciom postanowili:

 

 

 

 

§  1

 

 

Przyjąć bilans finansowy Stowarzyszenia  za 2014 rok

 

 

 

 

§ 2

 

  

 

Przyjąć rachunek  zysków  i strat za 2014  rok wraz z informacją uzupełniającą do bilansu  i rachunku zysków i strat.

 

 

§ 3

 

 

Wynik finansowy za 2014 rok w kwocie     6.889,89    przeznaczyć na cele statutowe.

 

 

§ 4


 

Uchwała w chodzi w życie w dniu jej podpisania.

 

 

 

Podpisy członków Zarządu:

 

 

 

1.     …................................................

 

 

 

2.     ……............................................

 

 

 

3.     ....................................................