Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom

Raporty rok 2012REGON:

320946465

(Nazwa jednostki)

(Numer statystyczny) 

Rachunek wyników

 NIP

6731887498


 

na dzień  2012.12.31 

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

 

Pozycja

 

Wyszczególnienie

 

 Kwota za rok poprzedni

 

 Kwota za rok obrotowy

 

2011

 

2012

 

1

 

2

 

3

 

4

 

A.

 

Przychody z działalności statutowej

 

                        24,00   

 

             104 227,88   

I.

Składki brutto określone statutem

 

                        24,00   

 

                       96,00   

II.

Inne przychody określone statutem

 

                               -     

 

             104 131,88   

 

B.

 

Koszty realizacji zadań statutowych

 

                  4 593,67   

 

                97 040,94   

 

C.

 

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)

 

-                 4 569,67   

 

                  7 186,94   

 

D.

 

Koszty administracyjne

 

                  4 743,30   

 

                  3 561,86   

1

Zużycie materiałów i energii

 

                  1 927,14   

 

                  2 062,49   

2

Usługi obce

 

                      528,18   

 

                     373,37   

3

Podatki i opłaty

 

 

4

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

                  2 155,70   

 

                     500,00   

5

Amortyzacja

 

 

6

Pozostałe

 

                      132,28   

 

                     626,00   

 

E.

 

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

 

                11 285,23   

 

                  3 883,36   

 

F.

 

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

 

 

 

 

 

G.

 

Przychody finansowe

 

 

 

 

 

H.

 

Koszty finansowe

 

 

 

 

 

I.

 

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

 

                  1 972,26   

 

                  7 508,44   

 

J.

 

Zyski i straty nadzwyczajne

 

                               -     

 

                              -     

I.

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

 

 

II.

Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

 

 

 

K.

 

Wynik finansowy ogółem (I+J)

 

                  1 972,26   

 

                  7 508,44   

I.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

 

 

II.

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

 

                  1 972,26   

 

                  7 508,44   

Data sporządzenia:

 Zarząd

Podpisy


2013.01.19

1

.....................................


Główny Księgowy
Grażyna Kostrzewa

2

.....................................
 REGON:

320946465

(Nazwa jednostki)

(Numer statystyczny) 

Rachunek wyników

 NIP

6731887498


 

na dzień  2012.12.31 

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

 

Pozycja

 

Wyszczególnienie

 

 Kwota za rok poprzedni

 

 Kwota za rok obrotowy

 

2011

 

2012

 

1

 

2

 

3

 

4

 

A.

 

Przychody z działalności statutowej

 

                        24,00   

 

             104 227,88   

I.

Składki brutto określone statutem

 

                        24,00   

 

                       96,00   

II.

Inne przychody określone statutem

 

                               -     

 

             104 131,88   

 

B.

 

Koszty realizacji zadań statutowych

 

                  4 593,67   

 

                97 040,94   

 

C.

 

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)

 

-                 4 569,67   

 

                  7 186,94   

 

D.

 

Koszty administracyjne

 

                  4 743,30   

 

                  3 561,86   

1

Zużycie materiałów i energii

 

                  1 927,14   

 

                  2 062,49   

2

Usługi obce

 

                      528,18   

 

                     373,37   

3

Podatki i opłaty

 

 

4

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

                  2 155,70   

 

                     500,00   

5

Amortyzacja

 

 

6

Pozostałe

 

                      132,28   

 

                     626,00   

 

E.

 

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

 

                11 285,23   

 

                  3 883,36   

 

F.

 

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

 

 

 

 

 

G.

 

Przychody finansowe

 

 

 

 

 

H.

 

Koszty finansowe

 

 

 

 

 

I.

 

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

 

                  1 972,26   

 

                  7 508,44   

 

J.

 

Zyski i straty nadzwyczajne

 

                               -     

 

                              -     

I.

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

 

 

II.

Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

 

 

 

K.

 

Wynik finansowy ogółem (I+J)

 

                  1 972,26   

 

                  7 508,44   

I.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

 

 

II.

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

 

                  1 972,26   

 

                  7 508,44   

Data sporządzenia:

 Zarząd

Podpisy


2013.01.19

1

.....................................


Główny Księgowy
Grażyna Kostrzewa

2

.....................................

 
 

BILANS
...............................................
REGON:

320946465

(nazwa jednostki)


 

na dzień

 

2012.12.31

(numer statystyczny)NIP

6731887498


 

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)


 

Wiersz

 

AKTYWA

 

Stan na 2012

 

Wiersz

 

PASYWA

 

Stan na 2012

 

1

 

2

 

początek roku

 

koniec roku

 

1

 

2

 

początek roku

 

koniec roku

 

A

 

Aktywa trwałe

 

                -     

 

                -     

 

A

 

Fundusze własne

 

     1 972,26   

 

     2 389,76   

 

I

Wartości niematerialne i prawne

 

 

 

I

Fundusz statutowy

 

 

     1 972,26   

 

II

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

 

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

 

 

 

III

Należności długoterminowe

 

                -     

 

                -     

 

III

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

 

     1 972,26   

 

        417,50   

 

IV

Inwestycje długoterminowe

 

                -     

 

                -     

 

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

 

     1 972,26   

 

        417,50   

 

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

 

 

 

B

 

Aktywa obrotowe

 

     1 972,26   

 

     9 480,70   

 

B

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

                -     

 

     7 090,94   

 

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

 

                -     

 

                -     

 

I

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

 

                -     

 

                -     

 

II

Należności krótkoterminowe

 

 

 

II

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 

                -     

 

     5 347,83   

 

1

Kredyty i pożyczki

 

 

 

2

Inne zobowiązania

 

 

     5 347,83   

 

3

Fundusze specjalne

 

 

 

III

Inwestycje krótkoterminowe

 

     1 972,26   

 

     9 480,70   

 

III

Rezerwy na zobowiązania

 

 

 

1

Środki pieniężne

 

     1 972,26   

 

     9 480,70   

 

IV

Rozliczenia międzyokresowe

 

                -     

 

     1 743,11   

 

2

Pozostałe aktywa finansowe

 

 

 

1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

 

     1 743,11   

 

C

 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

Suma bilansowa

 

     1 972,26   

 

     9 480,70   

 

 

 

Suma bilansowa

 

     1 972,26   

 

     9 480,70   Zarząd:

Podpisy

Data sporządzenia
2013.01.19

1

.......................