Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom

Raporty rok 2013

               

               

 

 

 

 

BILANS

 

 

 

 

 

...............................................

 

 

 

REGON:

320946465

(nazwa jednostki)

 

 

na dzień

 

2013.12.31

(numer statystyczny)

 

 

 

 

 

 

NIP

6731887498

 

 

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

 

Wiersz

 

AKTYWA

 

Stan na 2013

 

 

 

Wiersz

 

PASYWA

 

Stan na 2013

 

 

 

1

 

2

 

początek roku

 

koniec roku

 

1

 

2

 

początek roku

 

koniec roku

 

A

 

Aktywa trwałe

 

                -     

 

                -     

 

A

 

Fundusze własne

 

     2 389,76   

 

     2
402,54           

 

I

Wartości niematerialne i prawne

 

I

Fundusz statutowy

 

     1 972,26   

 

     2 389,76   

 

II

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

 

 

III

Należności długoterminowe

 

                -     

 

                -     

 

III

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

 

        417,50   

 

          12,78   

 

IV

Inwestycje długoterminowe

 

                -     

 

                -     

 

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

 

        417,50   

 

          12,78   

 

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

 

B

 

Aktywa obrotowe

 

     9 480,70   

 

     5 130,22   

 

B

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

     7 090,94   

 

     2 727,68   

 

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

 

                -     

 

                -     

 

I

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

 

                -     

 

                -     

 

II

Należności krótkoterminowe

 

     1 986,28   

 

II

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 

     5 347,83   

 

        188,00   

 

 

 

 

 

 

1

Kredyty i pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Inne zobowiązania

 

     5 347,83   

 

        188,00   

 

 

 

 

 

 

3

Fundusze specjalne

 

 

III

Inwestycje krótkoterminowe

 

     9 480,70   

 

     3 143,94   

 

III

Rezerwy na zobowiązania

 

 

1

Środki pieniężne

 

     9 480,70   

 

     3 143,94   

 

IV

Rozliczenia międzyokresowe

 

     1 743,11   

 

     2 539,68   

 

2

Pozostałe aktywa finansowe

 

 

1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

     1 743,11   

 

     2 539,68   

 

C

 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

Suma bilansowa

 

     9 480,70   

 

     5 130,22   

 

 

 

Suma bilansowa

 

     9 480,70   

 

     5 130,22   

 

 

 

 

 

 

Zarząd:

Podpisy

Data sporządzenia

 

 

 

 

 

 

 

2014.01.25

 

 

 

 

1

.......................


 REGON:

320946465

(Nazwa jednostki)

(Numer statystyczny) 

Rachunek wyników

 NIP

6731887498


 

na dzień  2013.12.31 

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

               


 

na dzień  2013.12.31 

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

 

Pozycja

 

Wyszczególnienie

 

 Kwota za rok poprzedni

 

 Kwota za rok obrotowy

 

2012

 

2013

 

1

 

2

 

3

 

4

 

A.

 

Przychody z działalności statutowej

 

              104 227,98   

 

                63 553,61   

I.

Składki brutto określone statutem

 

                        96,00   

 

                     132,00   

II.

Inne przychody określone statutem

 

              104 131,98   

 

                63 421,61   

 

B.

 

Koszty realizacji zadań statutowych

 

                97 040,94   

 

                60 881,93   

 

C.

 

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)

 

                  7 187,04   

 

                  2 671,68   

 

D.

 

Koszty administracyjne

 

                  3 561,86   

 

                  5 977,32   

1

Zużycie materiałów i energii

 

                  2 062,49   

 

                  2 634,79   

2

Usługi obce

 

                      373,37   

 

                  1 563,98   

3

Podatki i opłaty

 

 

                     109,00   

4

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

                      500,00   

 

5

Amortyzacja

 

 

6

Pozostałe

 

                      626,00   

 

                  1 669,55   

 

E.

 

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

 

                  3 883,36   

 

                  5 858,10   

 

F.

 

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

 

 

 

 

 

G.

 

Przychody finansowe

 

 

 

 

 

H.

 

Koszty finansowe

 

 

 

 

 

I.

 

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

 

                  7 508,54   

 

                  2 552,46   

 

J.

 

Zyski i straty nadzwyczajne

 

                               -     

 

                              -     

I.

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

 

 

II.

Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

 

 

 

K.

 

Wynik finansowy ogółem (I+J)

 

                  7 508,54   

 

                  2 552,46   

I.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

 

 

II.

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

 

                  7 508,44   

 

                  2 539,68   

Data sporządzenia:

 Zarząd

Podpisy


2014.01.25

1

.....................................


Główny Księgowy
Grażyna Kostrzewa

2

.....................................
                                              

 

NIP 673 188 74 98

 

REGON 320946465

 

 

III.

 

Informacja dodatkowa

 

( załącznik do bilansu oraz rachunku wyników )

 

 

 

Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom

 

za 2013 rok

1.Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

a.       wartości niematerialne i prawne  na dzień bilansowy nie występują,

 

b.      środki trwałe  na dzień bilansowy nie występują,

 

c.       środki pieniężne krajowe i fundusz statutowy wykazano w bilansie w/ g wartości nominalnej ,

d.      środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy nie występują,

 

e.       finansowy majątek trwały na dzień bilansowy nie występuje,

 

f.       inwestycje rozpoczęte na dzień bilansowy nie występują,

 

g.      pozostałe pasywa -według wartości nominalnej,

 

h.      ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole “4” w rozbiciu na koszty realizacji zadań statutowych i koszty administracyjne

2.        Dane uzupełniające o aktywach i pasywach :

       1)zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych    i prawnych oraz finansowego majątku trwałego: nie dokonano

a)                    środki trwałe – wartość początkowa :                                              w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg

Pozycji bilansowych

Wartość początkowa na początek roku obrotowego

Zwiększenia z tytułu:

-inwestycji

- inne

Zmniejszenia wartości

Początkowej

Stan na koniec roku obrotowego

Środki trwałe razem:

Z tego:

1/

2/

            -

            -

          -

         -

   b)   umorzenie środków trwałych                                                                         w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

(środków trwałych)

Dotychczasowe

umorzenie na początek roku obrotowego

Zwiększenia umorzeń:

-dotychczasowych

 środków trwałych-przyjętych z inwestycji

- pozostałych

Zmniejszenia umorzeń

Środków trwałych

Stan na koniec roku obrotowego

Umorzenia środków trwałych razem:

Z tego:

1/

2/

 

            -

 

              -

 

              -

 

         -

   c)  wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:                              w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg

Pozycji bilansowych

Wartość początkowa na

początek roku

obrotowego

Zwiększenia

z tytułu:

-nowych inwestycji

-inne

Zmniejszenia

Wartości niematerialnych

i prawnych

Stan na koniec roku obrotowego

Wartości niematerialne i prawne razem

Z tego:

1/

2/

3/

 

 

           -

 

 

           -

 

 

        -

 

 

 

         -

 

d)umorzenia wartości niematerialnych  i prawnych :                                              w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg

Pozycji bilansowych

Dotychczasowe

Umorzenia na

początek roku

obrotowego

Zwiększenia umorzeń

Zmniejszenia umorzeń

Stan na koniec roku

obrotowego

Umorzenia wartości

Niematerialnych  i prawnych razem:

Z tego:

1/

2/

3/

 

 

       -

 

 

             -

 

 

        -

 

 

       -

 

e) finansowy majątek trwały  :                                                                                    w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej

Wartość na początek roku

Zwiększenia w ciągu roku

Zmniejszenia w ciągu roku

Stan na koniec roku obrotowego

Finansowy majątek trwały razem:

 Z tego:

1/

2/

3/

 

         -

 

          -

 

            -

 

        -

 

3) wartość gruntów użytkowych wieczyście; nie występują,

 

a) na 01.01.2013 r.                   0    zł.                                     b) na 31.12.2013 r.            0     zł. 

4) wartość początkowa nie amortyzowanych (umarzanych) pozostałych środków trwałych w użytkowaniu  na podstawie umów:

                                                                a)  na 01.01.2013 r.                       b) na 31.12.2013 r.

 

a) najmu                                                                 -                                                    -       

 

b)dzierżawy                                                         0,00                                             0,00  

c)innych umów                                                    0,00                                             0,00

Razem                                                                 0,00                                              0,00

5) wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli ; nie występują,

a) na 01.01.2013 r.                     0        zł.               b) na 31.12.2013 r.                       0       zł.

6) Należności długoterminowe na dzień bilansowy nie występują,

7 . Struktura zrealizowanych przychodów w/g ich źródeł, w tym wymaganych statutem:     

                                                                                                                           w  zł. i gr.

 Wyszczególnienie

 

 

 

 

                       Przychody za rok :      

 

              Poprzedni 2012

                    Obrotowy 2013

 

 Kwota

 % struktury

  Kwota

% struktury

Przychody razem:

z tego:

1.przychody działalności statutowej

2.inne przychody statutowe

w tym:

          1)dotacje

          2)subwencje

3.pozostałe przychody

4.przychody finansowe

5.zyski nadzwyczajne

 

 

108.111,24

 

96,00

 

104.131,98    

 

 104.131,98

0

3.883,36

0

0

          100

 

0,08

96,32

 

 

 

3,60

 

 

69.411,71

 

132,00

 

63.421,61    

 

 63.421,61

0

5.858,10

0

0

          100

 

0,19

91,37

 

 

 

8,44

 

 

 

 

8.  Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych :

                                                                                                                        w zł. i gr.

 Wyszczególnienie

 

                           Koszty       za rok :  

 

 

              Poprzedni   2012

                 Obrotowy  2013

 

 

 Kwota

% struktury

Kwota

% struktury

 

Koszty razem:

Z tego:

1.koszty realizacji zadań statutowych

   z tego

1/Miasto Szczecinek-świetlica

  opiekuńczo-wychowawcza-Koniczynka

2/MOPS-świetlica

  opiekuńczo-wychowawcza-Koniczynka

3/wypoczynek letni dzieci świetlica

4/zajęcia w świetlicy

5/Działaj Lokalnie

 

2. Koszty administracyjne

     z tego:

     1/-zużycie materiałów i energii

     2/-usługi obce

     3/-podatki i opłaty

     4/-wynagrodzenia oraz ubezp. społ.

     5/-amortyzacja

     6/-pozostałe koszty adm.

 

 

2.         Pozostałe koszty

3.         Koszty finansowe

4.         Straty nadzwyczajne

 

 

100.602,80

 

 

97.040,94

 

 

84.752,17

 

11.288,77

0

0

1.000,00

 

 

3.561,86

 

2.062,49

373,37

0

500,00

0

626,00

 

-

-

-

-

 

100

 

 

96,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,54

 

66.859,25

 

 

60.881,93

 

 

55.000,00

 

5.881,93

0

0

0

 

 

5.977,32

 

2.634,79

1.563,98

109,00

0,00

0

1.669,55

 

-

-

-

-

 

              100

 

 

91,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,94

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 9. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) jednostki:

 

                                                                                                    Stan na 31.12.2013  w zł. i gr.  

Wyszczególnienie członków fundatorów

Lub innych założycieli

Ilość jednostek wpisowego

Wartość jednostki

Wartość funduszu statutowego

Wartość funduszu statutowego razem :

 Z tego:

1/

2/

 

 

       

 

 

 

 

  

 

10 . Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym :                                                                                                                  w zł. i gr.

                        Wyszczególnienie

   Kwota

1.      Stan funduszu na początek roku :

2.      Zwiększenie funduszu w ciągu roku

z tego z tytułu :

1/ składki członkowskie

2/odsetki bankowe

3/darowizny i inne

3.      Zmniejszenie funduszu w ciągu roku

z tego z tytułu:

      1/ zużycie materiałów i energii

      2/ usługi obce

      3/podatki i opłaty

      4/ wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne  i inne świadczenia

      5/amortyzacja

      6/pozostałe koszty administracyjne

 

4. Stan funduszu na koniec roku

2.389,76

5.990,10

 

132,00

0

5.858,10

5.977,32

 

2.634,79

1.563,98

109,00

0

0

1.669,55

 

2.402,54

 

11.   Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki :                         w zł. i gr.

Wyszczególnienie zobowiązań

Forma zabezpieczenia

 

                Stan na:    

 

 

01.01.2013

31.12.2013

 

Zobowiązania razem:

z tytułu:

 -programów do realizacji:

1/Miasto Szczecinek –zwrot dotacji świetlica

   Opiekuńczo-wychowawcza Koniczynka

 

 

Inne zobowiązania

W tym:

1/Urząd Skarbowy w Szczecinku

2/

Środki

pieniężne

w  banku

 

  

  -//-

 

    

 

    

 

   

   -//-

 

 

 

  

 

  

 

   

 

5.347,83

 

 

 

5.347,83

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188,00

 

 

 

     

  0,00

 

 

 

188,00

 

 

 

12.Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń ), związanych z działalnością statutową :

                                                                                                                                   w zł. i gr.

 Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń

                    Stan na :

 

01.01.2013

31.12.2013

Zobowiązania warunkowe ogółem:

Z tego :

1/

2/

3/

4/

-

-

 

 

13.Tendencje zmian w przychodach i kosztach w stanie składników majątkowych i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):   

 

                                                          

 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                             

            ………………………………

                 (pieczęć  firmowa)

 

Szczecinek dnia 2014-01-25

 

UCHWAŁA    NR 1 /2014

 

 

 

ZARZĄU

 

 

 

 Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom

 

 

 

w sprawie przyjęcia bilansu za 2013 rok

 

 

 

                    

na posiedzeniu Zarządu w dniu ......................................................

 

członkowie Zarządu  Stowarzyszenia Sportowego Pomagamy Dzieciom postanowili:

 

 

§  1

 

Przyjąć bilans finansowy Stowarzyszenia  za 2013 rok

 

 

§ 2

 

 

Przyjąć rachunek wyników za 2013  rok wraz z informacją dodatkową.

 

 

§ 3

 

 

Wynik finansowy za 2013 rok w kwocie  12,78 przeznaczyć na cele statutowe.

 

 

§ 4

 

Uchwała w chodzi w życie w dniu jej podpisania.

 

 

……………………………………

 

Sporządziła:  Grażyna Kostrzewa