Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom

Raporty rok 2015

 

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE1))2)

z wykonania zadania publicznego 

 

Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza na Osiedlu Zachód dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a zwłaszcza dotkniętych problemem alkoholowym

 (tytuł zadania publicznego)

w okresie od 02. 01. 2014 do 31.12.2014 

 

określonego w umowie nr PU.524.4.2.2013

zawartej w dniu 27. 12. 2013 r.   pomiędzy

 

Urząd Miasta Szczecinek

 (nazwa Zleceniodawcy)               

a Stowarzyszeniem Sportowym Pomagamy Dzieciom z siedzibą w Szczecinku, ul. Barwicka 1c/9 wpisanym do ewidencji klubów sportowych pod numerem 78, prowadzonym przez Starostę Szczecineckiego

 (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji3))

                                                    

Data złożenia sprawozdania4)

 

 

 


 


 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

W Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej „Koniczynka” w roku 2015 nastąpiła dwukrotna zmiana personelu – wychowawców. Do czerwca 2015 r. pracowała Pani Magdalena Tuziak – Wytrzyszczak,  w miesiącach czerwiec – lipiec p. Katarzyna Dzimińska, a od września p. Justyna Więcek – Ratkiewicz. W ramach robót publicznych  na stanowisku drugiego wychowawcy w miesiącach wrzesień - grudzień  była zatrudniona p. Natalia Sempioło. Od maja do listopada w ramach stażu była zatrudniona na stanowisku opiekuna dziecięcego była zatrudniona p. Natalia Kłodzińska. Jej głównym zadaniem była opieka nad dziećmi w drodze ze szkoły oraz w drodze  na treningi. Prężnie pracujący personel pozwolił na zrealizowanie wszystkich celów wynikających z planu działalności placówki. Świetlica była czynna przez 10 miesięcy w roku, w tym jeden miesiąc wakacji oraz w trakcie ferii zimowych. Na zajęcia uczęszczało 20 dzieci, głownie w wieku 6 – 9 lat. Świetlica ściśle współpracowała z równymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w mieście Szczecinek. Do realizacji poszczególnych zadań świetlicy udało się zaangażować rodziców / opiekunów podopiecznych placówki.

 

 

 

 

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.

 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.5)

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania

Terminy realizacji poszczególnych działań

Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie               w zakresie realizowanego zadania publicznego

1.  Działania edukacyjne: przez cały rok szkolny dzieci uczęszczające do świetlicy miały zapewnioną pomoc w odrabianiu prac domowych, wyrównywaniu zaległości szkolnych, w tym z języka angielskiego.  Z dziećmi były prowadzone zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, z zakresu kinezjologii edukacyjnej oraz zajęcia rozwijające zdolności intelektualne, pamięć, koncentrację uwagi, zdolność uczenia się. Każde dziecko było chwalone za każdy najmniejszy postęp w nauce i to ich motywowało do dalszej pracy.  Dużą uwagę poświęcono dzieciom 6-letnim i pomocy im w zaaklimatyzowaniu się w szkole.

2. Działania profilaktyczne: jeden raz w tygodniu odbywały się zajęcia z socjoterapii. Tematyka tych zajęć dotyczyła m.in. umiejętności współpracy w grupie, budowania prawidłowych relacji, radzenia sobie ze stresem. Również odbywały się indywidualne rozmowy socjoterapeuty z dziećmi potrzebującymi wsparcia i ich rodzicami/opiekunami.

3. Działania rozwijające zainteresowania:  W naszej placówce prowadzone są różne zajęcia i spotkania. Na uwagę zasługują warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Wraz z tą organizacją w czerwcu 2015 r. zorganizowaliśmy festyn z okazji Dnia Dziecka, Dzień Rodzica, podczas którego dzieci przedstawiły bajkę „Calineczka”. Z bajką tą gościliśmy też w „Złotej Jesieni”.  Nawiązaliśmy współpracę ze stowarzyszeniem „Atut” – nasze dzieci uczestniczyły w warsztatach rękodzielniczych prowadzonych przez członków wspomnianego stowarzyszenia, a także wspólnie z nimi przygotowaliśmy przedstawienie „Dziewczynka z zapałkami”, z którym gościliśmy w Zakładzie Karnym w Starem Bornym.  Nasi podopieczni codzienne doskonalą umiejętność posługiwania się komputerem. Zabawa przy komputerze jest formą nagrody za zdobyte punkty (20 pkt. = 20 min. spędzonych przed komputerem). Dzieci zdobywają punkty za odrabianie prac domowych, aktywny udział w różnego rodzaju zajęciach, pomoc świetlicy, godne reprezentowanie świetlicy na zewnątrz itp. Od września  jeden raz w miesiącu dzieci z „Koniczynki” uczestniczyły w spotkaniach w ramach KDK organizowanych w Publicznej Bibliotece dla dzieci i młodzieży przy ulicy Jeziornej. 27 kwietnia, a następnie 1 czerwca wraz ze szczecineckimi szkołami podstawowymi, gimnazjami dzieci z „Koniczynki” na ulicach Szczecinka prezentowały tańce integracyjne. Odpowiadając na zaproszenie darczyńców kilkakrotnie byliśmy z naszymi dziećmi w kinie oraz w cyrku.

 

4. Działania rozwijające sprawność fizyczną: w dalszym ciągu ściśle współpracujemy z Academią Nautica. Dzięki zajęciom prowadzonym przez wspomnianą placówkę wszystkie dzieci pływają na żaglówkach. Część naszych podopiecznych we wrześniu po raz pierwszy w życiu startowała w regatach na jeziorze Trzesiecko, odniosła sukcesy, zdobyła puchary. Zajęcia żeglarskie odbywają się dwa razy w tygodniu. W okresie jesienno – zimowym w ramach zajęć żeglarskich nasze dzieci doskonaliły umiejętność pływania na szczecineckim basenie, próbowały swoich sił na ściance wspinaczkowej, jeździły na łyżwach, a także brały udział w zajęciach ogólnorozwojowych na hali sportowej. Przez cały rok zajęcia sportowe odbywają się dwa razy w tygodniu.  Treningi odbywały się dwa razy w tygodniu. W rakcie ferii zimowych nasze dzieci uczestniczyły w II  Spartakiadzie Świetlic Środowiskowych, którego pomysłodawcą i współorganizatorem jest Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom. Spartakiada odbywała się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7.  Dzieci z naszej świetlicy wygrały spartakiadę i zdobyły puchar przechodni ufundowany przez Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom. Na zajęcia sportowe odbywające się w ramach współpracy z Academią Nautica  dzieci dojeżdżają autobusami komunikacji miejskiej. W miesiącu lipcu nasze dzieci uczestniczyły w projekcje „Sportowe Środy na Osiedlu Zachód” organizowanym i prowadzonym przez Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom. Była to także wspaniała okazja do promowania naszej placówki i integracji z małymi mieszkańcami szczecineckiego Osiedla Zachód.

5. Działania wychowawcze: duży nacisk w naszej placówce kładzie się na właściwe zachowanie dzieci w różnych sytuacjach. Dzieci pod kierunkiem wychowawców ułożyły regulamin świetlicy, który jest wywieszony w widocznym miejscu  i który nasi podopieczni każdego dnia starają się skrupulatnie respektować. Odbyło się kilka imprez okolicznościowych – Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodzica. Nasze dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w różnych imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione stowarzyszenia, instytucje m.in. z okazji Dnia Dziecka, z okazji rozpoczęcia i zakończenia sezonu wodniackiego.

 

W dalszym ciągu w naszej placówce jest podtrzymywany zwyczaj uroczystego świętowania urodzin każdego dziecka. Tego dnia jubilat otrzymuje urodzinowy prezent. W styczniu nasi podopieczni uczestniczyli w balu karnawałowym organizowanym dla szczecineckich świetlic środowiskowych. W dalszym ciągu w  naszych wychowankach jest rozwijany duch wolontariatu i dlatego przyłączyliśmy się do rokrocznej akcji „Pola Nadziei” oraz akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja”. We wrześniu nasze dzieci uczestniczyły w pikniku sąsiedzkim z biblioteką organizowanym na ul. Jeziornej przez Partnerstwo Lokalne „Wspólnie”, na którym prezentowały tańce integracyjne. 

6. Działania  opiekuńcze  i współpraca z rodziną: w dalszym ciągu ściśle współpracujemy z nauczycielami, dyrekcją oraz pedagogiem ze Szkoły Podstawowej nr 7, do której uczęszcza większość naszych dzieci. Prowadzimy rozmowy indywidualne z rodzicami /prawnymi opiekunami naszych podopiecznych. Odbyły się także dwa spotkania z rodzicami, na których zostały omówione istotne sprawy dotyczące funkcjonowania świetlicy. W miarę potrzeb i możliwości placówki dzieci otrzymują niezbędną odzież i przybory szkolne. Codziennie w świetlicy dzieci otrzymują podwieczorek, w okresie wakacji i ferii zimowych II śniadanie, obiad, prowiant na wycieczki. Ponadto w trakcie treningów otrzymują  napój, słodycz lub owoc. !4 dzieci otrzymało dofinansowanie z Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk”. Część dzieci otrzymywało dofinansowanie posiłków z MOPS.

W codzienne życie świetlicy staramy się angażować rodziców / opiekunów naszych podopiecznych

W trakcie wszystkich zajęć, zarówno tych w placówce, jak i w terenie staramy się zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Pomagają nam w tym wolontariusze.

 

7. Działania mające na celu współpracę ze środowiskiem lokalnym i integrację szczecineckich świetlic środowiskowych: współpraca z Academią Nautica, nadleśnictwem Szczecinek, Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych, SAPiK, Partnerstwem Lokalnym „Wspólnie”. Konkretne działania wynikające z tej współpracy zostały opisane powyżej. W dalszym ciągu przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy podopieczni naszej placówki wraz z opiekunami odwiedzają naszych przyjaciół, dobrodziejów – przedstawicieli różnych instytucji i składają życzenia, obdarowują upominkami  własnoręcznie zrobionymi.  

8.Organizacja wypoczynku letniego (jeden miesiąc wakacji) oraz w trakcie ferii zimowych.

Podczas ferii zimowych staraliśmy się, aby dzieci lepiej poznały swoje rodzinne miasto i najbliższą okolicę. Dzieci ponownie odwiedziły straży pożarną, muzeum, schronisko dla zwierząt. Swoich sił spróbowały w szczecineckiej kręgielni.

W okresie wakacji pojechaliśmy na 5- dniową wycieczkę do Głuchołaz. Po drodze zwiedziliśmy zamek i stadninę ogierów w Książu.  Jeździły bryczkami po ogrodach zamkowych. Byliśmy także w Kopalni Złota w Złotym Stoku; odwiedziliśmy Park Techniki  w Łebie. Jadąc po drodze odwiedziliśmy Średniowieczny Park Techniki w Złotym Stoku; Jaskinię Niedźwiedzia W odpowiedzi Kletnie. Dzieci miały też możliwość spacerów po górach – zdobyły szczyt Chrobrego. W drodze powrotnej cały dzień spędziliśmy we Wrocławiu. Zwiedziliśmy Ogród Zoologiczny, Panoramę Racławicką. Nawiązaliśmy współpracę ze świetlicą środowiskową w Głuchołazach i we Wrocławiu. Odbyły się wizyty studyjne, a opiekunowie pracujący we wspomnianych świetlicach w ramach wolontariatu pełnili role przewodników po swoich terenach.

 

 

Styczeń – Grudzień 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń – Grudzień 2015 r.

 

 

 

Styczeń – Grudzień 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń – Grudzień 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń – Grudzień 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń – Grudzień 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń – Grudzień 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń 2015

 

 

 

 

 

 

Lipiec 2015

 

 

 

 

 

oferent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oferent

 

 

 

 

oferent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oferent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oferent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oferent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oferent

 

 

 

 

 

 

 

oferent

 

 

 

 

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

 

Dzięki dotacji z Miasta Szczecinek mogliśmy w pełni realizować zadania stawiane przed naszą placówką m.in  zorganizować dzieciom bardzo ciekawą wycieczkę wakacyjną, zapewnić dojazdy na zajęcia – treningi, prowadzić ciekawe zajęcia plastyczne i inne, zapewnić dożywianie.

 

 

4. Opis osiągniętych rezultatów

 

 

 

Wsparciem Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej „Koniczynka” zostało objętych 20 dzieci  w wieku 6 – 10 lat.  Są to dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia MOPS, ale także z rodzin rozbitych, gdzie samotna matka, chcąc  zaspokoić wszystkie potrzeby dziecka pracuje w wydłużonym czasie pracy, czy wreszcie dzieci rodziców, którzy pracują do godziny minimum 18.00, a świetlica szkolna zapewnia opiekę do godziny 16.00. W naszej świetlicy są także dzieci, których wychowują rodziny zastępcze – babcie, gdyż rodzice mają odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie.  Wszystkie dzieci zostały objęte dożywianiem. Każde dziecko obchodzące urodziny otrzymało upominek. Chętne dzieci  pod okiem nauczycieli mogły odrabiać prace domowe i nadrabiać ewentualne zaległości szkolne. Wszyscy podopieczni zostali objęci socjoterapią, zarówno grupową, jak i indywidualną. Mogły w ciekawy i konstruktywny sposób spędzać czas wolny, rozwijać swoje pasje, poprawić swoją tężyznę fizyczną, poprzez sport odreagowywać swoje złe emocje, nauczyły się podstaw żeglarstwa, poprawiły umiejętność pływania. Wystartowały w swoich pierwszych regatach żeglarskich. Dzieci z deficytami rozwojowymi zostały objęte terapią pedagogiczną (kinezjologią edukacyjną, oligofrenopedagogiką). Rodzice/opiekunowie  naszych podopiecznych  skorzystali z indywidualnych konsultacji z nauczycielami, pedagogiem – socjoterapeutą. Podopieczni Świetlicy „Koniczynka” mogli  uczestniczyć w zorganizowanej formie wypoczynku letniego i zimowego.

 

 

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania6)

Do Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej „Koniczynka” w roku 2015 uczęszczało 20 dzieci w wieku 6 – 10 lat. Zajęcia odbywały się pięć razy w tygodniu i trwały przeważnie 35 godzin tygodniowo. Placówka pracowała czasami w soboty.

W okresie wakacji i ferii zimowych pięć dni w tygodniu przynajmniej 5 godzin dziennie. W świetlicy był zatrudniony kierownik i wychowawca, księgowa. W ramach prac społecznie – użytecznych sprzątaczka. W ramach stażu – pomoc wychowawcy. W ramach robót publicznych drugi wychowawca. W pracy z dziećmi pomagali wolontariusze – osoby ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  . W sumie przepracowali 600 godzin. W wakacyjnej wycieczce do Głuchołaz uczestniczyło 20 dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SPORTOWE ŚRODY NA OSIEDLU ZACHÓD” 

W miesiącu lipcu 2015 roku Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom realizowało projekt „Sportowe Środy Na Osiedlu Zachód”. Projekt wraz z kosztorysem został pozytywnie zaopiniowany przez zarząd Rady Osiedla oraz przedstawicieli Urzędu Miasta. Projekt był adresowany do dzieci mieszkających na wspomnianym osiedlu, które wakacje spędzały

w miejscu zamieszkania. Celem projektu była integracja najmłodszych mieszkańców osiedla, promocja aktywnego spędzania czasu wolnego w oderwaniu od świata komputerów, wyrobienie nawyku systematyczności i otwartości na zdrową rywalizację i ukształtowanie postawy fair play. Zajęcia sportowe w ramach projektu odbyły się w dniach 1, 8, 22 oraz 29 lipca w godzinach 10.00 – 12.00. Miejscem realizacji projektu był plac przy ulicy Białogardzkiej 1. W projekcje w sumie wzięło udział 60 dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Wszystkie wcześniej wspomniane cele zostały osiągnięte. W każdą środę dla małych sportowców był przygotowany słodki poczęstunek oraz woda do picia. Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się dnia 29 lipca 2015 r. Tego dnia zajęcia sportowe poprowadzili członkowie gminnego klubu sportowego Grom Torowo. Nad bezpieczeństwem dzieci w trakcie realizacji projektu czuwali ratownicy medyczni z ochotniczej grupy ratowniczej Tadmed Szczecinek. Na zakończenie projektu każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom przygotowany przez Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom oraz słodycze, a dzieci, które systematycznie przychodziły na zajęcia sportowe ( przynajmniej trzy razy) otrzymały upominki. Projekt cieszył się wielkim uznaniem w oczach dzieci, które wyszły z propozycją, aby za rok, a może i wcześniej go powtórzyć. W odpowiedzi na tę prośbę członkowie Stowarzyszenia Sportowego Pomagamy Dzieciom już teraz planują, aby przedsięwzięcie powtórzyć i je jeszcze bardziej ubogacić. Tegoroczny projekt „Sportowe Środy na Osiedlu Zachód” znalazł swoje odzwierciedlenie w szczecineckich mediach.

Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom serdecznie dziękuje Radzie Osiedla Zachód I za wsparcie finansowe  w wysokości 2.000 zł (słownie dwóch tysięcy złotych). Z pieniędzy tych został zakupiony sprzęt sportowy, który będzie wykorzystywany w kolejnych działaniach na rzecz dzieci z osiedla Zachód. Zostały także zakupione słodycze, woda

i upominki dla dzieci. Dokładny kosztorys – faktury w załączeniu. Faktury potwierdzające wydatkowanie otrzymanej kwoty pieniężnej zostały także przekazane do Skarbnika Urzędu Miasta.

NIP           673 188 74 98

REGON    320946465

Ew. Kl. Sport. nr. w rejestrze 78

 

 

Informacja uzupełniająca do bilansu i rachunku zysków i strat

 

według art.45 ustawy dla jednostek mikro

Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom

od 01 01 2015r.  do 31.12.2015 r.

1.Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

a.       wartości niematerialne i prawne  na dzień bilansowy nie występują,

 

b.       środki trwałe  na dzień bilansowy nie występują,

 

c.        środki pieniężne krajowe i fundusz statutowy wykazano w bilansie w/ g wartości nominalnej ,

 

d.       środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy nie występują,

 

e.        finansowy majątek trwały na dzień bilansowy nie występuje,

 

f.        inwestycje rozpoczęte na dzień bilansowy nie występują,

 

g.        pozostałe pasywa -według wartości nominalnej,

 

h.       Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i jest jednostką mikro w rozumieniu art.3ust.1a ustawy o rachunkowości,

 

i.         Stowarzyszenie uzyskuje przychody poprzez działalność statutową odpłatną, składki członkowskie, dotacje subwencje, darowizny,

 

j.         Rachunek  zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego na podstawie wzoru przewidzianego dla jednostek mikro zgodnie z załącznikiem nr.4 do ustawy o rachunkowości .Jednostka sporządza bilans według wzoru przewidzianego dla jednostek mikro zgodnie z załącznikiem nr .4 do ustawy o rachunkowości,

 

k.       Metody wyceny aktywów i pasywów ustala się, przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji,

 

l.         ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole “4” w rozbiciu na koszty realizacji zadań statutowych i koszty administracyjne

 

 

2.        Dane uzupełniające o aktywach i pasywach :

       1)zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych    i prawnych oraz finansowego majątku trwałego: nie dokonano

a)środki trwałe – wartość początkowa :                                                    w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg

Pozycji bilansowych

Wartość początkowa na początek roku obrotowego

Zwiększenia z tytułu:

-inwestycji

- inne

Zmniejszenia wartości

Początkowej

Stan na koniec roku obrotowego

Środki trwałe razem:

Z tego:

1/

2/

            -

            -

          -

         -

 b)   umorzenie środków trwałych                                                                                             w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

(środków trwałych)

Dotychczasowe

umorzenie na początek roku obrotowego

Zwiększenia umorzeń:

-dotychczasowych

 środków trwałych-przyjętych z inwestycji

- pozostałych

Zmniejszenia umorzeń

Środków trwałych

Stan na koniec roku obrotowego

Umorzenia środków trwałych razem:

Z tego:

1/

 

            -

 

              -

 

              -

 

         -

 

 

 c)  wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:                              w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg

Pozycji bilansowych

Wartość początkowa na

początek roku

obrotowego

Zwiększenia

z tytułu:

-nowych inwestycji

-inne

Zmniejszenia

Wartości niematerialnych

i prawnych

Stan na koniec roku obrotowego

Wartości niematerialne i prawne razem

Z tego:

1/

2/

 

 

           -

 

 

           -

 

 

        -

 

 

 

         -

d)umorzenia wartości niematerialnych  i prawnych :                                              w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg

Pozycji bilansowych

Dotychczasowe

Umorzenia na

początek roku

obrotowego

Zwiększenia umorzeń

Zmniejszenia umorzeń

Stan na koniec roku

obrotowego

Umorzenia wartości

Niematerialnych  i prawnych razem:

Z tego:

1/

2/

 

 

       -

 

 

             -

 

 

        -

 

 

       -

e) finansowy majątek trwały  :                                                                                    w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej

Wartość na początek roku

Zwiększenia w ciągu roku

Zmniejszenia w ciągu roku

Stan na koniec roku obrotowego

Finansowy majątek trwały razem:

 Z tego:

1/

2/

 

         -

 

          -

 

            -

 

        -

3) wartość gruntów użytkowych wieczyście;  nie występują,

 

a) na 01.01.2015 r.                   0    zł.                                     b) na 31.12.2015 r.            0     zł. 

4) wartość początkowa nie amortyzowanych (umarzanych) pozostałych środków trwałych w użytkowaniu  na podstawie umów:

                                                                a)  na 01.01.2015 r.                       b) na 31.12.2015 r.

 

a) najmu                                                                 -                                                    -       

 

b)dzierżawy                                                         0,00                                             0,00  

c)innych umów                                                    0,00                                             0,00

Razem                                                                 0,00                                              0,00

5) wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli ;  nie występują,

a) na 01.01.2015 r.                     0        zł.               b) na 31.12.2015 r.                       0       zł.

6) Należności długoterminowe na dzień bilansowy nie występują,

7 . Struktura zrealizowanych przychodów w/g ich źródeł, w tym wymaganych statutem:     

                                                                                                                           w  zł. i gr.

 Wyszczególnienie

 

                       Przychody za rok :      

 

              Poprzedni 2014

                    Obrotowy 2015

 

 Kwota

 % struktury

  Kwota

% struktury

Przychody razem:

z tego:

1.przychody działalności statutowej

2.inne przychody statutowe

w tym:

          1)dotacje

          2)subwencje

3.pozostałe przychody

4.przychody finansowe

5.zyski nadzwyczajne

 

108.738,65

 

24,00

 

98.721,66    

 

 98.721,66

0

9.992,99

0

0

          100

 

0,02

90,79

 

 

 

9,19

 

103.695,49

 

223,00

98.834,59

 

98.834,59

0

4.637,90

0

0

          100

 

0,22

95,31

 

 

 

4,47

 

 

 

 

 

 

 

8.  Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych : w zł. i gr.

 Wyszczególnienie

 

                           Koszty       za rok :  

 

 

              Poprzedni   2014

                 Obrotowy  2015

 

 

 Kwota

% struktury

Kwota

% struktury

 

Koszty razem:

Z tego:

1.koszty realizacji zadań statutowych

   z tego

1/Miasto Szczecinek-świetlica

  opiekuńczo-wychowawcza-Koniczynka

2/MOPS-świetlica

  opiekuńczo-wychowawcza-Koniczynka

3/PUP roboty publiczne

4/PAH-PAJACYK-dożywianie dzieci

5/Zbiórka-zabawa karnawałowa dzieci

 

2. Koszty administracyjne

     z tego:

     1/-zużycie materiałów i energii

     2/-usługi obce

     3/-wynagrodzenia oraz ubezp. społ.

     5/-amortyzacja

     6/-pozostałe koszty

 

101.546,04

 

 

 

98.418,94

 

 

 

 

83.000,00

 

9.638,46

5.780,48

0

0

 

         3.127,10

 

 

564,80

647,82

0

0

1.914,48

 

100

 

 

 

96,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,08

 

106.709,22

 

 

 

98.155,20

 

 

 

 

83.000,00

 

 

5.145,22

6.241,90

2.595,61

1.172,47

 

 

 

8.554,02

 

 

2.200,16

4.406,75

50,16

0

1.896,95

100

 

91,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,02

 

 

 

 

9. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) jednostki: Stan na 31.12.2015  w zł. i gr.    

Wyszczególnienie członków fundatorów

Lub innych założycieli

Ilość jednostek wpisowego

Wartość jednostki

Wartość funduszu statutowego

Wartość funduszu statutowego razem :

 Z tego:

1/

2/

 

 

       

 

 

 

 

  

10 . Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym : w zł. i gr.

                        Wyszczególnienie

   Kwota

1.       Stan funduszu na początek roku :

2.       Zwiększenie funduszu w ciągu roku

z tego z tytułu :

1/ składki członkowskie

2/odsetki bankowe

3/darowizny i inne

3.       Zmniejszenie funduszu w ciągu roku

z tego z tytułu:

      1/ zużycie materiałów i energii

      2/ usługi obce

      4/ wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne  i inne świadczenia

      5/amortyzacja

      6/pozostałe koszty administracyjne

 

4. Stan funduszu na koniec roku

9.292,43

 

4.860,90

 

223,00

0

4.637,90

 

8.554,02

 

2.200,16

4.406,75

50,16

0

1.896,95

 

5.599,31

11.    Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki :                         w zł. i gr.

Wyszczególnienie zobowiązań

Forma zabezpieczenia

 

                Stan na:    

 

 

01.01.2015

31.12.2015

 

Zobowiązania razem:

z tytułu:

 -programów do realizacji:

 

Inne zobowiązania

W tym:

1

Środki

pieniężne

w  banku

 

 

 

   

 

  

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

  0,00

 

12.Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń ), związanych

 

 z działalnością statutową :                            w zł. i gr.                                                                                             

 Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń

                    Stan na :

 

01.01.2015

31.12.2015

Zobowiązania warunkowe ogółem:

Z tego :

1/

2/

-

-

 

13.Tendencje zmian w przychodach i kosztach w stanie składników majątkowych i źródłach ich finansowani

 

 (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):              

                                                                                              -

 

                                                                                                                               Zarząd  :

 

           ………………………………

                 (pieczęć  firmowa)                                                                                1………………………………

           Szczecinek dnia 2016.02.07

                                                                                                                               2………………………………

 

                                                                                                                               3.................................................

         ……………………………………

         Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie

 

         ksiąg rachunkowych          

UCHWAŁA    NR 1 /2016

 

 

 

ZARZĄU

 

 

 

 Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom

 

w sprawie przyjęcia bilansu za 2015 rok                    

na posiedzeniu Zarządu w dniu ......................................................

członkowie Zarządu  Stowarzyszenia Sportowego Pomagamy Dzieciom postanowili:

 

§  1 

Przyjąć bilans finansowy Stowarzyszenia  za 2015 rok

§ 2 

Przyjąć rachunek  zysków  i strat za 2015  rok wraz z informacją uzupełniającą do bilansu  i rachunku zysków i strat.


 

§ 3

Wynik finansowy za 2015 rok w kwocie    - 3.013,73    pokryć z Funduszu Statutowego z lat poprzednich.

 

 

§ 4

 

Uchwała w chodzi w życie w dniu jej podpisania.


Podpisy członków Zarządu:

1.     …................................................

2.     ……............................................

3.     ....................................................