Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom

Statut Świetlicy

 

STATUT  

ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

„Koniczynka”

  

Na podstawie  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Szczecinek 2013

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

                                                                         §1

Świetlica  Opiekuńczo – Wychowawcza „Koniczynka” zwana dalej „Świetlicą” jest placówką opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego.

 

                                                                         §2

Świetlica  Opiekuńczo – Wychowawcza „Koniczynka” jest założona i prowadzona przez Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom figurujące pod numerem 78 w Ewidencji Klubów Sportowych prowadzonej przez Starostę Szczecineckiego.

 

                                                                         §3

Świetlica działa w oparciu o następujące akty prawne:

·        Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

            (Dz. Ust. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

·        Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie 

      placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. Ust. Nr 37, poz. 331)

·        Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

      (Dz. Ust. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.)

·   Regulamin organizacyjny

 

                                                                         §4

Świetlica funkcjonuje w budynku przy ulicy Białogardzkiej 1 w Szczecinku w lokalu

wynajmowanym od szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

                                                                         §5

Głównym celem Placówki jest wspieranie rodziny w prawidłowym wypełnianiu jej podstawowych funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

 

 

Rozdział 2

 

 

Gospodarka finansowa Świetlicy „Koniczynka”

 

                                                                         §6

Gospodarkę finansową Świetlicy „Koniczynka”  prowadzi księgowa zatrudniona przez Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom.

 

§7

Świetlica „Koniczynka” prowadzona jest z dotacji Urzędu Miasta Szczecinek oraz pozyskanych darowizn z różnych źródeł.

 

                                                                         §8

Wydatki Świetlicy „Koniczynka” dokumentowane są dowodami zakupu w postaci faktur lub rachunków uproszczonych i rozliczane w księgowości Stowarzyszenia Sportowego Pomagamy Dzieciom.

 

Rozdział 3

 

Organizacja Świetlicy „Koniczynka”

 

§9

Świetlicą zarządza kierownik, który jednocześnie może pełnić funkcję wychowawcy w Świetlicy zatrudniony przez Prezesa Stowarzyszenia Sportowego Pomagamy Dzieciom na podstawie umowy o pracę.

 

§10

Kierownik świetlicy może wchodzić w skład zarządu Stowarzyszenia Sportowego Pomagamy Dzieciom.

 

§11

Kierownik działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszego statutu podejmuje samodzielnie decyzje z zachowaniem kompetencji innych organów i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy Świetlicy, a także za ścisłe przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

 

§12

Do podstawowych zadań kierownika Świetlicy należy:

a) organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem Świetlicy

b) wykonywanie zadań powierzonych przez organ prowadzący

c) organizacja i nadzór pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej oraz profilaktycznej

d) wykonywanie funkcji służbowego zwierzchnika wobec wszystkich pracowników Świetlicy

e) reprezentowanie Świetlicy na zewnątrz

 

§13

Organizację i funkcjonowanie Świetlicy szczegółowo określa Regulamin Organizacyjny oraz inne zarządzenia wprowadzane przez kierownika Świetlicy.

 

                                                                         §14

Regulamin organizacyjny Świetlicy nadaje kierownik w porozumieniu z Prezesem  Stowarzyszenia Sportowego Pomagamy Dzieciom.

 

§15

Do wykonywania zadań statutowych Świetlicy zatrudnieni są pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Wśród nich mogą być wychowawcy, pedagodzy, socjoterapeuta, psycholog oraz inni niezbędni pracownicy.

§16

W Świetlicy ponadto mogą być zatrudnieni stażyści, praktykanci oraz pracownicy w ramach prac społecznie – użytecznych.

 

                                                                         §17

W pracy oraz organizowaniu różnorodnych imprez integracyjnych pracownikom

Świetlicy mogą pomagać wolontariusze, osoby pełnoletnie, z którymi podpisuje się umowę woluntarystyczną.

                                                                      

§18

Głównym celem Świetlicy jest wspieranie rodziny w prawidłowym wypełnianiu jej podstawowych funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

 

                                                                         §19

Do zadań Świetlicy należy:

·              zapewnienie opieki wychowawczej, dydaktycznej

·              realizacja oddziaływań profilaktycznych, socjoterapeutycznych

·               organizacja czasu wolnego od zajęć szkolnych

·               propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży

·              prowadzenie zajęć wyrównawczo – kompensacyjnych z przedmiotów szkolnych

·              zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez działani

         profilaktyczne i integracyjne

·              monitorowanie sytuacji dziecka w rodzinie

·              podejmowanie działań zmierzających do właściwego kształtowania postaw zachowań

·              rozwijanie zdolności intelektualnych oraz kulturalnych

·              prowadzenie profilaktyki pro – społecznej i promowanie zdrowego stylu życia.

 

§20

Zakresy zadań wykonywanych na poszczególnych stanowiskach określa Regulamin

Organizacyjny Świetlicy.

 

§21

Realizując swoje idee  Świetlica podejmuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi odpowiednio do rodzaju zadania.

 

§22

Do głównych form pracy Świetlicy należą:

  • edukacyjne
  • opiekuńcze
  • wychowawcze
  • kulturalne i sportowe
  • rekreacyjno – turystyczne
  • profilaktyczne

 

§23

Do Świetlicy przyjmowane są dzieci w wieku 5 – 17 lat objęte obowiązkiem szkolnym

na prośbę:

  • rodziców /opiekunów prawnych
  • na wniosek szkoły lub instytucji, która stwierdza taką potrzebę

 

§24

Udział w zajęciach jest otwarty i nieodpłatny.

 

§25

Wychowankowie korzystają ze wszystkich lub wybranych przez siebie zajęć.

 

§26

Praca z wychowankiem i jego rodziną odbywa się na zasadzie dobrowolności.

 

§27

Zmiany w Statucie Świetlicy dokonywane są w takim samym trybie, jak jego uchwalanie.

 

 

Szczecinek, dnia 15 listopada 2013 r.